Does Science Conflict Faith? / Khoa học Xung đột Đức tin?

The answer is NO! Anyone who thinks that science conflicts faith does not understand what Louis Pasteur implied in saying: “Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène”. The following story may help us have a better view on the helpful relationship between science and faith.   

Câu trả lời là KHÔNG! Bất kỳ ai nghĩ khoa học xung đột với đức tin đều không hiểu điều Louis Pasteur ngụ ý khi ông nói: “Một ít khoa học thì xa rời Chúa, nhiều khoa học sẽ quay về với Chúa”. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn mối quan hệ tương hỗ giữa khoa học với đức tin.   Tiếp tục đọc

Tsujii Nobuyuki, a God’s Miracle / Một Phép Mầu của Chúa

Nobuyuki Tsujii – La Campanella – BBC Proms 2013  

辻井伸行さん プロムス2013 アンコー

If you do not believe in God, you are foolish. In watching Tsujii Nobuyuki, a blind genius Japanese artist, playing music, Van Cliburn, a famous American pianist, exclaimed: “He was absolutely miraculous. His performance had the power of a healing service. It was truly divine”. Japanese press also wrote, Tsujii is “a God’s miracle”…

Nếu bạn không tin Chúa, bạn thật dại dột. Chứng kiến nghệ sĩ khiếm thị thiên tài người Nhật Tsujii Nobuyuki chơi nhạc, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Mỹ là Van Cliburn thốt lên: “Anh ấy thực sự kỳ diệu. Biểu diễn của anh ấy có sức mạnh chữa lành vết thương. Thật là thần thánh”. Báo chí Nhật cũng viết, Tsujii là một “phép mầu của Thượng đế”… Tiếp tục đọc

Evolution’s Achilles’ Heels / Cái Gót A-sin của Thuyết Tiến hóa

Evolution has its Achilles’ heels: The Origin of Life. Evolutionists are very afraid in touching these heels. The best way to propagate evolution is to avoid talking about this topic, or to lie that the origin of life is irrelevant to evolution. So what is the truth?

Thuyết tiến hóa có cái gót A-sin của nó: vấn đề Nguồn Gốc Sự Sống (NGSS). Giới tiến hóa rất sợ đụng vào cái gót này. Khi truyền bá thuyết tiến hóa, tốt nhất là tránh nói đến NGSS, hoặc nói dối rằng vấn đề NGSS chẳng liên quan gì với thuyết tiến hóa. Vậy đâu là sự thật? Tiếp tục đọc

Jesus’ Resurrection / Sự Phục Sinh của Chúa Jesus

Easter is coming. At this moment, those who love Jesus often feel a divine atmosphere around them – the fact that Jesus died on the cross and then resurrected reminds wise people to think of the THE TRUE MEANING of life that Louis Pasteur commented: “Blessed are those who have God in their heart”…

Phục Sinh đang đến. Vào lúc này, những người yêu kính Chúa Jesus thường cảm thấy một không khí thiêng liêng bao quanh mình – sự kiện Chúa chịu chết trên thập giá rồi phục sinh nhắc nhở những người khôn ngoan nghĩ về LẼ THẬT của đời người mà Louis Pasteur đã nhận xét: “Phúc cho những ai có Chúa trong lòng”… Tiếp tục đọc

The Naked Emperor / Vị hoàng đế không mặc quần áo

Despite Darwinism is considered as a formal science to teach at schools and noisily propagandized by media as a truth of nature, Gallup’s polls have shown that most of people don’t believe in it. In this situation, Darwinism looks like the Emperor of Andersen that Antony Latham implied in his book “The Naked Emperor: Darwinism Exposed”…

Bất chấp Học thuyết Darwin được xem như một khoa học chính thống dạy trong nhà trường và được tuyên truyền ồn ào trên truyền thông như một sự thật trong tự nhiên, các cuộc thăm dò của Viện Gallup cho thấy hầu hết mọi người đều không tin vào Thuyết tiến hóa. Trong tình hình này, Học thuyết Darwin giống như vị Hoàng đế của Andersen mà Antony Latham đã ngụ ý trong cuốn sách của ông, “Vị hoàng đế không mặc quần áo: Học thuyết Darwin bị phơi bày”… Tiếp tục đọc

Darwinism: A Harmful Myth / Học thuyết Darwin: một chuyện hoang đường có hại

Darwinism is a harmful myth, because of fabricating a false theory about the origin of life, contrary to scientific philosophy, rejected by mathematics, and its ideology was against humanist philosophy, stimulating Nazi – racism…

Học thuyết Darwin là một chuyện hoang đường có hại, vì nó bịa đặt ra một lý thuyết sai lầm về nguồn gốc sự sống, trái với triết học khoa học, bị toán học bác bỏ, và tư tưởng trái với triết học nhân sinh, kích thích chủ nghĩa quốc xã và phân biệt chủng tộc… Tiếp tục đọc

Evolution vs Laws of Science / Thuyết tiến hóa vi phạm các định luật khoa học

Evolution violates many fundamental laws of science: Pasteurian laws of life, Mendelian laws of heredity, 2nd law of thermodynamics, principles of information theory,… That’s why evolution is not a scientific theory, but just a pseudo-science.

Thuyết tiến hóa vi phạm một loạt định luật khoa học căn bản: các định luật Pasteur về sự sống, các định luật Mendel về di truyền, định luật 2 của nhiệt động lực học, các nguyên lý của lý thuyết thông tin,… Do đó thuyết tiến hóa không phải một lý thuyết khoa học, mà chỉ là ngụy khoa học. Tiếp tục đọc