Ways to know God / Cách nhận biết Chúa

In his book “Grand Design”, Stephen Hawking wrote: “Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Many atheists use this quote to prove that God is not necessary, or God does not exist. In fact, we can logically disprove Hawking’s arguments and prove that God exists by many ways. Dr Peter Kreeft show us 12 ways to know God…

Trong cuốn “Thiết kế Vĩ đại”, Stephen Hawking viết: “Vì có một định luật như luật hấp dẫn, vũ trụ có thể và sẽ tự tạo ra bản thân nó từ hư không”. Nhiều nhà vô thần sử dụng câu nói này để chứng minh Chúa không cần thiết, hoặc Chúa không tồn tại. Thực ra, chúng ta có thể bác bỏ luận điểm của Hawking một cách logic và có nhiều cách để chứng minh Chúa hiện hữu. TS Peter Kreeft chỉ ra 12 cách để nhận biết Chúa… Tiếp tục đọc

EINSTEIN: LOVE IS THE UNIVERSAL FORCE / EINSTEIN: TÌNH YÊU LÀ LỰC VẠN NĂNG

In a letter to his daughter, Albert Einstein described love as an extremely powerful force – the universal force. He said that Love is God and God is Love. This is a revolution in Einstein’s thought of God. Please read his letter, published by his daughter in the last of 1980s.

Trong một thư gửi con gái, Albert Einstein mô tả tình yêu như một lực vô cùng mạnh mẽ – lực vạn năng. Ông nói Tình yêu là Chúa và Chúa là Tình yêu. Đây là một cuộc cách mạng trong tư tưởng của Einstein về Chúa. Xin đọc lá thư do con gái ông công bố cuối những năm 1980. Tiếp tục đọc