Hệ quả Triết học của Định lý Bất toàn (Philosophical consequences of Incompleteness Theorem)

3

In 1898, Paul Gauguin, a famous French painter, put a big question in one of his master-works: “Que sommes-nous?” (What are we?). Are we simply the last creatures in evolution history as Darwinism said? No. Rabindranath Tagore said: “Man is worse than an animal when he is an animal!” So, what are we really? This essay is a glance at the true nature of man, based on Kurt Godel’s Theorem of Incompleteness.

Sydney Harris: “Mối nguy thực sự không phải là computers sẽ bắt đầu suy nghĩ như con người, mà là con người bắt đầu suy nghĩ như computers”.

Năm 1898, hoạ sĩ nổi tiếng người Pháp Paul Gauguin đã nêu lên một câu hỏi lớn trong một tác phẩm bậc thầy của ông: “Chúng ta là gì?”[1]. Phải chăng chúng ta đơn giản chỉ là những sinh vật cuối cùng trong lịch sử tiến hóa như Học thuyết Darwin đã nói? Không. Rabindranath Tagore nói: “Con người tồi tệ hơn con vật khi nó là một con vật!” Vậy thực ra chúng ta là gì? Tiểu luận này là một cái nhìn lướt vào bản chất đích thực của con người, dựa trên Định lý Bất toàn của Kurt Godel.

Sau đây là videos bài nói chuyện với Book Hunter Club ngày 22/02/2014 tại Art Café 27A Trần Bình Trọng… Tiếp tục đọc