From Darwin to Gödel / Từ Darwin tới Gödel

0-2

Abstract: The dominant worldview in modern society is the materialist one. But Kurt Gödel, the greatest mathematician of 20th century, father of the Incompleteness Theorem, declared: “Materialism is False!”. One of the biggest mistakes of materialism is Darwinian Theory of Evolution. In present day, we could not have a better worldview if we know nothing about philosophical consequences of the Incompleteness Theorem and the myth of Darwinian evolution. Our today’s story is about these two theories: Darwin’s Theory of Evolution and Gödel’s Theorem of Incompleteness…

Tóm tắt: Thế giới quan thống trị trong xã hội hiện đại là thế giới quan duy vật. Nhưng Kurt Gödel, nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ 20, cha đẻ của Định lý Bất toàn, tuyên bố: “Chủ nghĩa Duy vật là sai lầm!”. Một trong những sai lầm lớn nhất của chủ nghĩa duy vật là Thuyết tiến hóa Darwin. Ngày nay, chúng ta không thể có một thế giới quan đúng đắn hơn nếu chúng ta không biết gì về những hệ quả triết học của Định lý Bất toàn và câu chuyện hoang đường của Thuyết tiến hóa Darwin. Câu chuyện của chúng ta hôm nay nói về hai lý thuyết đó: Thuyết tiến hóa Darwin và Định lý Bất toàn của Gödel… Tiếp tục đọc

Wisdom and Stupidity / Minh Triết và Vô Minh

2017-02-12-1

Philip Pullman, một nhà văn Anh nổi tiếng đang còn sống, nói: “Toàn bộ lịch sử nhân loại là cuộc đấu tranh giữa Minh Triết với sự Vô Minh”. Một tổng kết tuyệt vời!

Bạn có thể dịch chữ “wisdom” là sự khôn ngoan, hoặc sự sáng suốt ,… chữ “stupidity” là ngu xuẩn, hoặc dốt nát,… Việc lựa chọn chữ để dịch là tùy bạn. Tôi thích chữ “Minh Triết” và chữ “Vô Minh” vì nó gần với ĐẠO.

Tôi sẽ trình bày một tiểu luận về câu nói của Pullman trong một bài viết với tiêu đề ““Từ Darwin đến Gödel: Con đường tiến tới một thế giới quan đúng đắn”… Xin độc giả đón đọc trong những ngày tới.

PVHg, 14/02/2017