Spring Has Sprung / Mùa Xuân trỗi dậy

Spring has sprung. Do you hear the voice of spring whispering in space between leaves? Do you hear the sound of pure music echoing from Johann Sebastian Bach’s masterpieces? Here is one of them: Concerto in E major BWV 1042 for violin and orchestra… Please enjoy it.
Muà xuân đã trỗi dậy. Bạn có nghe thấy tiếng mùa xuân đang thì thầm trong kẽ lá? Bạn có nghe thấy âm thanh âm nhạc tinh khiết đang vang vọng từ những kiệt tác của Johann Sebastian Bach? Đây là một trong số đó: Concerto cung Mi trưởng BWV 1042 dành cho violin và dàn nhạc… Xin mời thưởng thức.

Cảm hứng âm nhạc này đến từ một lá thư… Tiếp tục đọc

A God’s Prediction / Một dự đoán như thần

1Hình trên: Albert Einstein, người có những dự đoán như thần

Einstein’s equations have led to many strange predictions, but the strangest is probably the one of gravitational waves. We can understand his equations, but it’s hard to understand how his brain can produce such a god’s prediction…
Phương trình của Einstein dẫn tới nhiều dự đoán kỳ lạ, nhưng kỳ lạ nhất có lẽ là dự đoán về sóng hấp dẫn. Chúng ta có thể hiểu được phương trình của ông, nhưng thật khó để hiểu làm sao bộ não của ông có thể tạo ra những dự đoán như thần vậy… Tiếp tục đọc

Seminar on Evolution / Hội thảo chuyên đề về tiến hóa [3]

Impossible-button-videoẢnh bên: Tiến hóa? Không thể!

Please continuously listen to the following opinions in our seminar of biology and evolution on PVHg’s Home. Many of them are so interesting and profound that they may be considered as official messages sent to evolutionists, especially to the ones who are still dreaming in the mythical story of Darwin’s evolution…
Xin mời tiếp tục lắng nghe những ý kiến sau đây trong hội thảo chuyên đề sinh học và tiến hóa trên PVHg’s Home. Nhiều ý kiến thú vị và sâu sắc đến nỗi có thể được xem như những thông điệp chính thức gửi tới các nhà tiến hóa, đặc biệt tới những ai vẫn còn đang mơ mộng trong câu chuyện hoang đường về tiến hóa của DarwinTiếp tục đọc

Seminar on Evolution / Hội thảo về tiến hóa [2]

Darwin's quotes (1)Our seminar on biology and evolution is going on. People are continuously speaking out about their thinking of evolution. The majority of opinions show that “all roads lead to Rome” – Darwinism is simply a mythical hypothesis, it’s not a science…
Cuộc hội thảo về sinh học và tiến hóa đang diễn ra. Mọi người đang tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình về tiến hóa. Đa số ý kiến cho thấy “mọi con đường đều dẫn tới La-Mã” – Học thuyết Darwin chỉ là một giả thuyết hoang đường, không phải khoa học… Tiếp tục đọc

Seminar on Evolution / Hội thảo về Tiến hóa [1]

The Necked EmperorDear friends, I would like to say thank you very much for your comments on biology and evolution. Many of them are very interesting and siginificant. It would be useful to republish them as official opinions in a seminar of biology and evolution. Here, the interesting opinions in the seminar, please listen to…
Thưa các bạn, Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn vì những bình luận về sinh học và tiến hóa. Nhiều bình luận rất thú vị và ý nghĩa. Thật bổ ích để công bố lại những bình luận đó như những ý kiến chính thức trong một cuộc hội thảo chuyên đề về sinh học và tiến hóa. Đây, những ý kiến thú vị trong hội thảo, xin mời lắng nghe…

Hình trên: Sách “The Naked Emperor: Darwinism Exposed” (Hoàng đế cởi truồng: Học thuyết Darwin bị bóc trần) của Anthony Latham

Tiếp tục đọc

Did GM lead to Evolution? Đột biến Gene dẫn tới Tiến hóa?

1 GMEvolutionists argue that if having enough time, genetic mutations (GM) and natural selection can gradually change a species into a new one, and that is evolution. But reality proves the opposite: GM never change a species to a new one, but usually lead to illness and death. The following story, published on Epoch Times 25/01/2016, will reveal the truth of this.

Các nhà tiến hóa lập luận rằng nếu có đủ thời gian, đột biến gene và chọn lọc tự nhiên có thể dần dần biến một loài thành loài mới, và đó là tiến hóa. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại: đột biến gene không bao giờ biến một loài thành loài khác, mà thường dẫn tới bệnh hoạn và cái chết. Câu chuyện sau đây, công bố trên Việt Đại Kỷ Nguyên ngày 25/01/2016, sẽ vén mở sự thật về vấn đề này.
Tiếp tục đọc

“Rosetta stone” of cosmology has been found / Đã tìm thấy “hòn đá thử vàng” của vũ trụ học

Gravitational Waves (0)A breaking news is shaking the world: Gravitational waves have been found! I am so happy to hear this news and immediately remember to an article of mine, published in Vietnam 15 years ago: “Gravitational waves – the touchstone of cosmology”, implying that gravitational waves are the key to reveal the secret of the universe. Now is the time to discuss on this once again in the light of new discovery.
Một tin tức đặc biệt đang làm chấn động thế giới: Đã tìm thấy sóng hấp dẫn! Tôi rất đỗi vui mừng khi nghe tin này và lập tức nhớ tới một bài báo của tôi đã đăng tại Việt Nam 15 năm trước: “Sóng hấp dẫn – hòn đá thử vàng của vũ trụ học”, ngụ ý rằng sóng hấp dẫn chính là chìa khóa để vén mở bí mật của vũ trụ. Nay là lúc nên thảo luận vấn đề này một lần nữa dưới ánh sáng của khám phá mới. Tiếp tục đọc

Nobel Laureate Ernst Chain: On Evolution / Nhà KH đoạt Giải Nobel Ernst Chain nói về thuyết tiến hóa

Chain_wide copy

Among three Nobel Prize winners for medicine in 1945, the less well known is Ernst Chain. Why? Because he strongly opposed Darwinism – the biological dogma in his time. According to Chain, Darwinism is simply a hypothesis “based on no evidence and irreconcilable with the facts”. Interestingly, the modern biology proves Chain is right, and now is the suitable time to retell the story of this distinguished man.
Trong ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel y học năm 1945, người ít được biết đến là Ernst Chain. Tại sao? Vì ông mạnh mẽ chống đối học thuyết Darwin – giáo điều sinh học trong thời đại của ông. Theo Chain, học thuyết Darwin chỉ là một giả thuyết “vô bằng chứng và mâu thuẫn với thực tế”. Thú vị thay, sinh học hiện đại chứng minh Chain đúng, và nay là lúc thích hợp để kể lại câu chuyện về con người xuất chúng này. Tiếp tục đọc

Evolution under Assault / Thuyết Tiến hóa bị tấn công

Evolution Under Assault (1)Darwin’s theory of evolution is under assault now, not only by Christians, but even by evolutionists themselves. Disagreements among evolutionists nowadays are so serious that “feuds concerning the theory of evolution exploded…”, as noticed by Francis Hitching, a famous science writer, …
Thuyết tiến hóa của Darwin hiện nay đang bị tấn công không chỉ bởi người Thiên Chúa giáo, mà còn bởi chính các nhà tiến hóa. Bất đồng giữa các nhà tiến hóa nghiêm trọng đến nỗi “đã bùng nổ những hận thù liên quan đến thuyết tiến hóa”, như nhận xét của Francis Hitching, một tác giả nổi tiếng về sách khoa học… Tiếp tục đọc

Probability of Life’s Spontaneous Generation / Xác suất để sự sống hình thành tự phát

1

How could 20 left-handed amino acids needed for life accidently group together to form the 1st life? According to Mathematics, its probability is just about 1/10^113. How could 2000 enzymes appear in the same time to make the 1st cell? Its probability is about 1/10^40000. These numbers prove that life’s spontaneous generation is IMPOSSIBLE!

Làm sao để 20 acid amin thuận tay trái cần cho sự sống có thể ngẫu nhiên nhóm lại với nhau để tạo ra sự sống đầu tiên? Theo toán học, xác suất để điều đó xảy ra chỉ vào khoảng 1/10^113. Làm sao để 2000 enzymes xuất hiện cùng một lúc để tạo ra tế bào đầu tiên? Xác suất của sự kiện đó bằng khoảng 1/10^40000. Những con số này chứng tỏ sự sống KHÔNG THỂ hình thành tự phát!

Tiếp tục đọc