Probability of Life’s Spontaneous Generation / Xác suất để sự sống hình thành tự phát

1

How could 20 left-handed amino acids needed for life accidently group together to form the 1st life? According to Mathematics, its probability is just about 1/10^113. How could 2000 enzymes appear in the same time to make the 1st cell? Its probability is about 1/10^40000. These numbers prove that life’s spontaneous generation is IMPOSSIBLE!

Làm sao để 20 acid amin thuận tay trái cần cho sự sống có thể ngẫu nhiên nhóm lại với nhau để tạo ra sự sống đầu tiên? Theo toán học, xác suất để điều đó xảy ra chỉ vào khoảng 1/10^113. Làm sao để 2000 enzymes xuất hiện cùng một lúc để tạo ra tế bào đầu tiên? Xác suất của sự kiện đó bằng khoảng 1/10^40000. Những con số này chứng tỏ sự sống KHÔNG THỂ hình thành tự phát!

Tiếp tục đọc