Seminar on Evolution / Hội thảo về tiến hóa [2]

Darwin's quotes (1)Our seminar on biology and evolution is going on. People are continuously speaking out about their thinking of evolution. The majority of opinions show that “all roads lead to Rome” – Darwinism is simply a mythical hypothesis, it’s not a science…
Cuộc hội thảo về sinh học và tiến hóa đang diễn ra. Mọi người đang tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình về tiến hóa. Đa số ý kiến cho thấy “mọi con đường đều dẫn tới La-Mã” – Học thuyết Darwin chỉ là một giả thuyết hoang đường, không phải khoa học… Tiếp tục đọc