Science cannot answer Ontological questions / Khoa học không thể trả lời những câu hỏi về bản thể luận

Gödel’s Theorem shows that any logical system cannot prove the 1st cause. Therefore, science cannot prove the origin of the universe, the origin of life… In fact, the problem of origin belongs to “Ontology” – a field of metaphysics specializing in studying the ultimate nature of things. It is beyond the scientific cognition!

Định lý Gödel chỉ ra rằng bất kỳ hệ logic nào cũng không thể chứng minh được nguyên nhân đầu tiên. Vì thế khoa học không thể chứng minh được nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc sự sống… Thực tế, vấn đề nguồn gốc thuộc về “bản thể luận” – lĩnh vực siêu hình học nghiên cứu bản chất tận cùng của sự vật. Điều đó vượt quá nhận thức khoa học!

Tiếp tục đọc