Music Effect / Hiệu ứng Âm nhạc

Jesus, Joy of Man’s Desiring, J. S. Bach, Sissel Kyrkjebo

“According to principles of incompleteness, diversity and complementing that PVHg’s Home has popularized, I think we cannot live without music…”, Dr Phan Chí Thành wrote in a recent email to me…

“Theo nguyên lý bất toàn, đa dạng và bổ sung do PVHg’s Home truyền bá, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể sống thiếu âm nhạc…”, TS Phan Chí Thành viết trong một email mới gửi tôi. Và ông đề nghị hôm nay chúng ta cùng nghe 2 bản nhạc kỳ diệu mà có lẽ Chúa đã giúp con người thế hiện… Tiếp tục đọc

Beyond Reason / Vượt quá tầm với của lý lẽ

Beyond Reason (1)

In 17th century, the great mathematician and philosopher Blaise Pascal wrote in his Pensées: “Reason’s last step is the recognition that there are an infinite number of things which are beyond it”. Three centuries later, Gödel’s Theorem of Incompleteness confirmed Pascal’s thoughts and indirectly put a question to us: How to reach the world beyond reason?

Trong thế kỷ 17, nhà toán học và triết học vĩ đại Blaise Pascal viết trong cuốn Pensées của ông: “Bước cuối cùng của lý lẽ là nhận ra rằng tồn tại vô số thứ ở phía bên kia tầm với của nó [1]. Ba thế kỷ sau, Định lý Bất toàn của Gödel xác nhận tư tưởng của Pascal và gián tiếp đặt ra cho chúng ta câu hỏi: Làm thế nào để đạt tới cái thế giới vượt quá tầm với của lý lẽ?
Tiếp tục đọc

Wise Men Do not Debate / Trí giả không tranh biện

2b1e50ae128a3e2f5c845894b40ddc75In science, controversies and discussions are often useful in clarifying a topic. However, there are debates that are useless, especially when debaters have arguments without facts. There is an ancient advice “True intellects don’t debate”. That is the article on Vietnamese Epoch Times that I would like to introduce now.

Trong khoa học, việc tranh cãi, thảo luận thường có ích lợi làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên có những cuộc tranh cãi vô bổ, nhất là khi người tranh cãi bất chấp thực tế. Vì thế có lời khuyên của cổ nhân: “Trí giả không tranh biện”. Đó là một bài báo thú vị trên Việt Đại Kỷ Nguyên mà tôi muốn giới thiệu sau đây. Tiếp tục đọc

Darwin’s Inconsistency / Sự bất nhất của Darwin

1Paradoxically, Charles Darwin, the father of Evolutionism, had many times expressed his doubts about his own theory. Studying Darwin’s biography, we can realize that his inconsistency in scientific arguments had been the consequence of his inconsistency in religious faith. If he was inconsistent with himself, why do we believe in his theory?

Nghịch lý thay, Charles Darwin, cha đẻ Thuyết tiến hóa, đã nhiều lần thể hiện mối ngờ vực đối với lý thuyết của chính mình. Nghiên cứu tiểu sử Darwin sẽ nhận ra rằng sự bất nhất của ông trong lập luận khoa học là hệ quả của sự bất nhất trong đức tin tôn giáo. Nếu ông bất nhất với chính mình thì tại sao chúng ta lại tin vào lý thuyết của ông? Tiếp tục đọc