Beyond Reason / Vượt quá tầm với của lý lẽ

Beyond Reason (1)

In 17th century, the great mathematician and philosopher Blaise Pascal wrote in his Pensées: “Reason’s last step is the recognition that there are an infinite number of things which are beyond it”. Three centuries later, Gödel’s Theorem of Incompleteness confirmed Pascal’s thoughts and indirectly put a question to us: How to reach the world beyond reason?

Trong thế kỷ 17, nhà toán học và triết học vĩ đại Blaise Pascal viết trong cuốn Pensées của ông: “Bước cuối cùng của lý lẽ là nhận ra rằng tồn tại vô số thứ ở phía bên kia tầm với của nó [1]. Ba thế kỷ sau, Định lý Bất toàn của Gödel xác nhận tư tưởng của Pascal và gián tiếp đặt ra cho chúng ta câu hỏi: Làm thế nào để đạt tới cái thế giới vượt quá tầm với của lý lẽ?
Tiếp tục đọc