Wise Men Do not Debate / Trí giả không tranh biện

2b1e50ae128a3e2f5c845894b40ddc75In science, controversies and discussions are often useful in clarifying a topic. However, there are debates that are useless, especially when debaters have arguments without facts. There is an ancient advice “True intellects don’t debate”. That is the article on Vietnamese Epoch Times that I would like to introduce now.

Trong khoa học, việc tranh cãi, thảo luận thường có ích lợi làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên có những cuộc tranh cãi vô bổ, nhất là khi người tranh cãi bất chấp thực tế. Vì thế có lời khuyên của cổ nhân: “Trí giả không tranh biện”. Đó là một bài báo thú vị trên Việt Đại Kỷ Nguyên mà tôi muốn giới thiệu sau đây. Tiếp tục đọc