Gödel: Materialism is False! / Gödel: Chủ nghĩa Duy vật là Sai lầm!

0

In the article “Kurt Gödel: Materialism is false”, Dr John Spencer wrote: “In any case, it doesn’t matter how many logical arguments you present against materialism, or how many pioneering scientists you quote who reject materialism, because in the end the hardheaded materialist will refuse to listen”. Then Spencer put a question: “was Plato correct in referring to materialists as ‘terrible men’ and ‘very stubborn and perverse mortals’?”. In this case, questioning is having answered…

Trong bài báo “Kurt Gödel: Chủ nghĩa duy vật là sai lầm”, TS John Spencer viết: “Trong mọi trường hợp, dù bạn đưa ra bao nhiêu lập luận logic chống lại chủ nghĩa duy vật hoặc dẫn ra bao nhiêu ý kiến của các nhà khoa học hàng đầu bác bỏ chủ nghĩa duy vật, cuối cùng nhà duy vật cứng đầu vẫn bỏ ngoài tai”. Rồi Spencer đặt câu hỏi: “Phải chăng Plato đúng khi quy kết các nhà duy vật là ‘những kẻ tệ hại’ hoặc ‘những gã bướng bỉnh ngoan cố’?”. Trong trường hợp này, hỏi tức là đã trả lờiTiếp tục đọc

Baby Angel Conductors / Nhạc trưởng thiên thần nhí

guardian-angel1So wonderful and lovely are the Baby Angel Conductors in the videos below! Angels are real, they are not only in the heaven, but even on the earth, next to us, around us, as the wonders that God created…
Thật kỳ diệu và đáng yêu những nhạc trưởng nhí trong những videos dưới đây! Thiên thần là có thật, không chỉ ở trên thiên đường mà ngay cả trên trái đất, ở bên cạnh chúng ta, xung quanh chúng ta, như những điều kỳ diệu do Chúa tạo ra… Tiếp tục đọc

“RNA World” hypothesis / Giả thuyết “Thế giới RNA”

2015_11_28_15_06_470001Evolutionists say life randomly formed from non-living matter. They have tried for centuries to prove this, but consecutively failed. Recently they promote an hypothesis called “the RNA world”, hoping to create a living molecule in laboratory. But science shows that it is an utopian dream…
Các nhà tiến hóa nói rằng sự sống hình thành một cách ngẫu nhiên từ vật chất không sống. Trong hàng thế kỷ họ đã cố gắng chứng minh điều này, nhưng liên tiếp thất bại. Gần đây họ nêu lên một giả thuyết được gọi là “thế giới RNA”, hy vọng chế tạo ra một phân tử sống trong phỏng thí nghiệm. Nhưng khoa học chỉ ra rằng đó là một giấc mơ không tưởng.

Tiếp tục đọc

MATHS DISPROVE EVOLUTION / Toán học bác bỏ thuyết tiến hóa

EPAfDC6PXTTL4T7NF7btEe3a“The probability of life originating from accident is comparable to the probability of the unabridged dictionary resulting from an explosion in a printing shop”, said biologist Edwin Conklin. In order to understand why many biologists do not believe in evolution, please read the following article on EPOCH TIMES 23/11/2015…
“Xác suất để sự sống nảy sinh một cách ngẫu nhiên có thể so sánh với xác suất để một cuốn từ điển đầy đủ hình thành [một cách ngẫu nhiên] từ một vụ nổ trong tiệm in”, nhà sinh học Edwin Conklin nói. Để hiểu tại sao nhiều nhà sinh học không tin vào tiến hóa, xin đọc bài báo sau đây trên Đại Kỷ Nguyên 23/11/2015

Tiếp tục đọc

Khám phá di tích con tàu Noah, bằng chứng của Đại Hồng Thủy

noahsarkandrainbowKinh Thánh kể lại cách đây mấy ngàn năm con người đã hư hỏng hỗn láo đến mức Chúa nổi cơn thịnh nộ. Ngài quyết định trừng phạt bằng cách gây ra nạn Đại Hồng Thủy, nhấn chìm tất cả đám nhân loại hư hỏng đó. Chỉ có gia đình ông Noah là người tử tế được cứu sống trên một con tàu,… Năm 1987, khảo cổ học bất ngờ tìm thấy di tích con tàu Noah, như một bằng chứng cảnh cáo con người trong thời đại ngày nay: Hãy tỉnh lại đi, trước khi quá muộn! PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu sự kiện khảo cổ vĩ đại này thông qua bài báo sau đây… Tiếp tục đọc

Why did Great Scientists Believe in God? Tại sao các nhà khoa học vĩ đại nhất tin Chúa?

Louis Pasteur said: “The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator”. Nearly one century later, Albert Einstein also lauded the same: “The more I study science, the more I believe in God”. The video “God of Wonders” may explain why the greatest scientists as Pasteur, Einstein,… believe in God. Please enjoy this wonderful video with Vietnamese interpretation.
Louis Pasteur nói: “Càng nghiên cứu tự nhiên, tôi càng kinh ngạc trước kỳ công của Đấng Sáng tạo”. Gần một thế kỷ sau, Albert Einstein cũng thốt lên lời ngợi ca tương tự: “Càng nghiên cứu khoa học tôi càng tin Chúa”. Cuốn video “Chúa sáng tạo những điều kỳ diệu” có thể giải thích vì sao những nhà khoa học vĩ đại nhất như Pasteur, Einstein,… tin vào Chúa. Xin mời thưởng thức video tuyệt vời này với thuyết minh tiếng Việt.

Misconception of Evolution in Text-books / Nhận thức sai về tiến hóa trong sách giáo khoa

NietzcheFriedrich Nietzsche said: “I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe in you”. I want to say the same when I read a new article on Epoch Times 17/11/2015: Fraudulent evidences and wrong experiments of evolution in biological text-books. I upset that from now on I can’t believe in Darwinism…
Friedrich Nietzsche nói: “Tôi không buồn vì bạn dối trá tôi, tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin bạn nữa”. Tôi muốn nói điều tương tự khi tôi đọc một bài báo mới trên Đại Kỷ Nguyên ngày 17/11/2015: Bằng chứng lừa đảo và thí nghiệm sai lầm của thuyết tiến hóa trong sách giáo khoa sinh học. Tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin học thuyết Darwin nữa… Tiếp tục đọc