Why did Great Scientists Believe in God? Tại sao các nhà khoa học vĩ đại nhất tin Chúa?

Louis Pasteur said: “The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator”. Nearly one century later, Albert Einstein also lauded the same: “The more I study science, the more I believe in God”. The video “God of Wonders” may explain why the greatest scientists as Pasteur, Einstein,… believe in God. Please enjoy this wonderful video with Vietnamese interpretation.
Louis Pasteur nói: “Càng nghiên cứu tự nhiên, tôi càng kinh ngạc trước kỳ công của Đấng Sáng tạo”. Gần một thế kỷ sau, Albert Einstein cũng thốt lên lời ngợi ca tương tự: “Càng nghiên cứu khoa học tôi càng tin Chúa”. Cuốn video “Chúa sáng tạo những điều kỳ diệu” có thể giải thích vì sao những nhà khoa học vĩ đại nhất như Pasteur, Einstein,… tin vào Chúa. Xin mời thưởng thức video tuyệt vời này với thuyết minh tiếng Việt.

Misconception of Evolution in Text-books / Nhận thức sai về tiến hóa trong sách giáo khoa

NietzcheFriedrich Nietzsche said: “I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe in you”. I want to say the same when I read a new article on Epoch Times 17/11/2015: Fraudulent evidences and wrong experiments of evolution in biological text-books. I upset that from now on I can’t believe in Darwinism…
Friedrich Nietzsche nói: “Tôi không buồn vì bạn dối trá tôi, tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin bạn nữa”. Tôi muốn nói điều tương tự khi tôi đọc một bài báo mới trên Đại Kỷ Nguyên ngày 17/11/2015: Bằng chứng lừa đảo và thí nghiệm sai lầm của thuyết tiến hóa trong sách giáo khoa sinh học. Tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin học thuyết Darwin nữa… Tiếp tục đọc