MATHS DISPROVE EVOLUTION / Toán học bác bỏ thuyết tiến hóa

EPAfDC6PXTTL4T7NF7btEe3a“The probability of life originating from accident is comparable to the probability of the unabridged dictionary resulting from an explosion in a printing shop”, said biologist Edwin Conklin. In order to understand why many biologists do not believe in evolution, please read the following article on EPOCH TIMES 23/11/2015…
“Xác suất để sự sống nảy sinh một cách ngẫu nhiên có thể so sánh với xác suất để một cuốn từ điển đầy đủ hình thành [một cách ngẫu nhiên] từ một vụ nổ trong tiệm in”, nhà sinh học Edwin Conklin nói. Để hiểu tại sao nhiều nhà sinh học không tin vào tiến hóa, xin đọc bài báo sau đây trên Đại Kỷ Nguyên 23/11/2015

Tiếp tục đọc