Philo-semitism / Chủ nghĩa chuộng Do Thái

Philo-Semitism or Judeophilia is a term used to describe an interest in, respect for and an appreciation of Jewish people, their history and the influence of Judaism on the world, particularly on the part of a gentile… Philo-Semitism also includes an interest of Jewish culture and a love of everything Jewish.

“Chủ nghĩa chuộng Do Thái” là một thuật ngữ mô tả mối quan tâm, sự kính trọng và ngưỡng mộ người Do Thái, lịch sử Do Thái và ảnh hưởng của Do Thái giáo tới toàn thế giới, đặc biệt đối với dân ngoại… Chủ nghĩa chuộng Do Thái cũng bao gồm sự ưa thích văn hóa Do Thái và sự mến mộ mọi thứ liên quan đến Do Thái. Tiếp tục đọc

Advertisements

God’s Chosen People / Dân được Chúa chọn

According to the Bible, Jews are “chosen people” of God. Although the notion of “chosen people” is not universally accepted, Jewish excellent achievements in every aspect have forced people to recognize Jewish people as one of the most talented people in the world, if not the most talented. What is the strength of that nation’s vitality, if not its deep and stable religious spirit?

Theo Kinh Thánh, dân Do Thái là “dân được Chúa chọn”. Mặc dù không phải ai cũng đồng ý với điều đó, nhưng thành tựu xuất sắc của dân Do Thái về mọi mặt buộc người ta phải thừa nhận dân tộc này tài giỏi bậc nhất thế giới, nếu không phải là giỏi nhất. Cái gì làm nên sức sống mãnh liệt của dân tộc ấy, nếu không phải tinh thần tôn giáo sâu đậm và kiên định của họ? Tiếp tục đọc

Why Sufferings? Tại sao có đau khổ?

If God is omnipotent, why does evil continue to exist? In short, why does God allow sufferings? It is the hardest question which has made me wonder for a very long time. But eventually, I have found the answer: “God sends storms to show He is the only shelter”…

Nếu Chúa là toàn năng, tại sao cái ác vẫn tiếp tục tồn tại? Nói ngắn gọn, tại sao có đau khổ? Đó là câu hỏi khó nhất làm tôi băn khoăn trong một thời gian rất dài. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy câu trả lời: “Chúa gửi bão tố xuống để cho thấy Ngài là nơi trú ẩn duy nhất”… Tiếp tục đọc

Story of “like-parrot” intellectuals / Chuyện trí thức hủ nho

In all times and in everywhere, there are always two kind of intellectuals: the true and the fake ones. While true intellectuals are often ready to challenge dogmas that they doubt and speak out their own thoughts, the fake ones only copy and repeat opinions of their masters as parrots imitate human’s voices. The problem is how to recognize a “like-parrot” intellectual…

Trong mọi thời đại và ở khắp mọi nơi, luôn có hai loại trí thức: trí thức thật và trí thức hủ nho. Trong khi trí thức thật thường sẵn sàng thách thức những giáo điều mà họ nghi ngờ và nói ra suy nghĩ riêng của họ thì giới hủ nho chỉ sao chép và nhắc lại quan điểm của các sư phụ của họ như con vẹt bắt chước tiếng người. Vấn đề là làm thế nào để nhận ra một trí thức hủ nho… Tiếp tục đọc

Bruno Gröning, an extraordinary spiritual healer / Nhà chữa bệnh phi thường bằng tâm linh

Bruno Gröning, a German extraordinary spiritual healer, died in 1959, but today medically documented healings are still proving the validity of his teachings. According to him, many people today had forgotten “the most important thing” ─ there is a Higher Power that is available to help people. He deaclared: “God is the greatest physician” and “There is nothing incurable”…

Bruno Gröning, một nhà chữa bệnh phi thường bằng tâm linh, mất năm 1959, nhưng những sự kiện chữa bệnh được dẫn chứng bằng các tài liệu y học ngày nay vẫn đang chứng minh giá trị của những lời truyền dạy của ông. Theo ông, nhiều người ngày nay đã quên “điều quan trọng nhất” ─ có một Quyền năng Tối cao có thể giúp đỡ con người. Ông tuyên bố: “Chúa là vị bác sĩ vĩ đại nhất” và “Không có gì là không chữa được”… Tiếp tục đọc

Does Science Conflict Faith? / Khoa học Xung đột Đức tin?

The answer is NO! Anyone who thinks that science conflicts faith does not understand what Louis Pasteur implied in saying: “Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène”. The following story may help us have a better view on the helpful relationship between science and faith.   

Câu trả lời là KHÔNG! Bất kỳ ai nghĩ khoa học xung đột với đức tin đều không hiểu điều Louis Pasteur ngụ ý khi ông nói: “Một ít khoa học thì xa rời Chúa, nhiều khoa học sẽ quay về với Chúa”. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn mối quan hệ tương hỗ giữa khoa học với đức tin.   Tiếp tục đọc

Tsujii Nobuyuki, a God’s Miracle / Một Phép Mầu của Chúa

Nobuyuki Tsujii – La Campanella – BBC Proms 2013  

辻井伸行さん プロムス2013 アンコー

If you do not believe in God, you are foolish. In watching Tsujii Nobuyuki, a blind genius Japanese artist, playing music, Van Cliburn, a famous American pianist, exclaimed: “He was absolutely miraculous. His performance had the power of a healing service. It was truly divine”. Japanese press also wrote, Tsujii is “a God’s miracle”…

Nếu bạn không tin Chúa, bạn thật dại dột. Chứng kiến nghệ sĩ khiếm thị thiên tài người Nhật Tsujii Nobuyuki chơi nhạc, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Mỹ là Van Cliburn thốt lên: “Anh ấy thực sự kỳ diệu. Biểu diễn của anh ấy có sức mạnh chữa lành vết thương. Thật là thần thánh”. Báo chí Nhật cũng viết, Tsujii là một “phép mầu của Thượng đế”… Tiếp tục đọc