Scientific IDEAS / Tư tưởng Khoa học (video 15, 16)

XEM TIẾP VIDEO 16 DƯỚI ĐÂY…..

Scientific IDEAS / Tư tưởng Khoa học (videos 1, 2, 3, 4)

My stories about “Scientific IDEAS that Shaped the Modern World”, presented in a Seminar at Viettel Institute of Research and Development, 16/04/ 2015, will be published in 16 consecutive videos. Please watch today the first 4 of them…

Câu chuyện của tôi về  “Tư tưởng khoa học định hình thế giới hiện đại”, trình bầy trong một Hội thảo tại Viện Nghiên cứu và Phát triển của Viettel ngày 16/04/2015, sẽ được  công bố trong 16 videos liên tiếp. Hôm nay xin mời xem 4 videos đầu tiênTiếp tục đọc

The Truth of Evolution / Sự thật Thuyết Tiến hóa

PVHg (1)

Søren Løvtrup, a Danish-Sweden biologist, declared: “I believe that one day the Darwinian myth will be ranked the greatest deceit in the history of science. When this happens, many people will pose the question, How did this ever happen?” (“Darwinism: The Refutation of a Myth”, Croom Helm, New York 1987)

Søren Løvtrup, một nhà sinh học Đan-mạch_Thụy-điển, tuyên bố: “Tôi tin một ngày nào đó câu chuyện hoang đường của học thuyết Darwin sẽ được xếp hạng như sự lừa dối vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Khi điều đó xẩy ra nhiều người sẽ hỏi: Làm sao điều đó đã từng xẩy ra?”

Hội thảo về “Sự thật Thuyết Tiến hóa”, do Trung tâm Minh triết Việt Nam và Hội Nhà văn Hà-nội tổ chức, đã diễn ra tốt đẹp ngày 13/05/2016 tại 19 Hàng Buồm Hà-nội. Sau đây là nội dung cụ thể… Tiếp tục đọc

How to grasp the reality? Làm sao hiểu được thực tại?

1

Science is good, but be aware with pseudo-scientific theories like Darwin’s evolutionism. Moreover, science is not the only knowledge to understand the world. It can never answer the question “what is the nature of reality?”. Philosophy, intuition and religious faith may help us to find the answer… That’s Thiên Lâm’s comments on PVHg’s Home.

Khoa học thì tốt đấy, nhưng hãy cảnh giác với những lý thuyết ngụy khoa học như Thuyết Tiến hóa của Darwin. Hơn nữa, khoa học không phải kiến thức duy nhất để hiểu thế giới. Nó không bao giờ trả lời được câu hỏi “bản chất thực tại là gì?”. Triết học, trực giác và đức tin tôn giáo có thể giúp chúng ta tìm ra câu trả lời… Đó là những bình luận của Thiên Lâm trên PVHg’s Home. Tiếp tục đọc

Euler’s Sphere / Mặt cầu Euler

Euler's Sphere (3) copy

Read Euler, read Euler, he is the master of us all!”, the great scientist Pierre-Simon Laplace exclaimed so to express how big was Euler’s influence on mathematics. My today story is about Euler’s Sphere, which I want to dedicate to young readers who love mathematics.  

“Hãy đọc Euler, hãy đọc Euler, ông ấy là thầy của tất cả chúng ta!”, nhà đại bác học Pierre-Simon Laplace kêu lên như thế để nói về ảnh hưởng lớn lao của Euler đối với toán học. Câu chuyện của tôi hôm nay nói về Mặt Cầu Euler, như một món quà dành cho các bạn trẻ yêu toán. Tiếp tục đọc