The Truth of Evolution / Sự thật Thuyết Tiến hóa

PVHg (1)

Søren Løvtrup, a Danish-Sweden biologist, declared: “I believe that one day the Darwinian myth will be ranked the greatest deceit in the history of science. When this happens, many people will pose the question, How did this ever happen?” (“Darwinism: The Refutation of a Myth”, Croom Helm, New York 1987)

Søren Løvtrup, một nhà sinh học Đan-mạch_Thụy-điển, tuyên bố: “Tôi tin một ngày nào đó câu chuyện hoang đường của học thuyết Darwin sẽ được xếp hạng như sự lừa dối vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Khi điều đó xẩy ra nhiều người sẽ hỏi: Làm sao điều đó đã từng xẩy ra?”

Hội thảo về “Sự thật Thuyết Tiến hóa”, do Trung tâm Minh triết Việt Nam và Hội Nhà văn Hà-nội tổ chức, đã diễn ra tốt đẹp ngày 13/05/2016 tại 19 Hàng Buồm Hà-nội. Sau đây là nội dung cụ thể… Tiếp tục đọc