Euler’s Sphere / Mặt cầu Euler

Euler's Sphere (3) copy

Read Euler, read Euler, he is the master of us all!”, the great scientist Pierre-Simon Laplace exclaimed so to express how big was Euler’s influence on mathematics. My today story is about Euler’s Sphere, which I want to dedicate to young readers who love mathematics.  

“Hãy đọc Euler, hãy đọc Euler, ông ấy là thầy của tất cả chúng ta!”, nhà đại bác học Pierre-Simon Laplace kêu lên như thế để nói về ảnh hưởng lớn lao của Euler đối với toán học. Câu chuyện của tôi hôm nay nói về Mặt Cầu Euler, như một món quà dành cho các bạn trẻ yêu toán. Tiếp tục đọc