Misconception of Evolution in Text-books / Nhận thức sai về tiến hóa trong sách giáo khoa

NietzcheFriedrich Nietzsche said: “I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe in you”. I want to say the same when I read a new article on Epoch Times 17/11/2015: Fraudulent evidences and wrong experiments of evolution in biological text-books. I upset that from now on I can’t believe in Darwinism…
Friedrich Nietzsche nói: “Tôi không buồn vì bạn dối trá tôi, tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin bạn nữa”. Tôi muốn nói điều tương tự khi tôi đọc một bài báo mới trên Đại Kỷ Nguyên ngày 17/11/2015: Bằng chứng lừa đảo và thí nghiệm sai lầm của thuyết tiến hóa trong sách giáo khoa sinh học. Tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin học thuyết Darwin nữa… Tiếp tục đọc