Music Effect / Hiệu ứng Âm nhạc

Jesus, Joy of Man’s Desiring, J. S. Bach, Sissel Kyrkjebo

“According to principles of incompleteness, diversity and complementing that PVHg’s Home has popularized, I think we cannot live without music…”, Dr Phan Chí Thành wrote in a recent email to me…

“Theo nguyên lý bất toàn, đa dạng và bổ sung do PVHg’s Home truyền bá, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể sống thiếu âm nhạc…”, TS Phan Chí Thành viết trong một email mới gửi tôi. Và ông đề nghị hôm nay chúng ta cùng nghe 2 bản nhạc kỳ diệu mà có lẽ Chúa đã giúp con người thế hiện… Tiếp tục đọc