Chemical Evolution is Impossible / Tham vọng tổng hợp sự sống thất bại

1

Despite Pasteur’s Law of Biogenesis, evolutionists have been trying for years to do chemical synthesis experiments to prove that life is generated from non-living matter. Miller’s experiment in 1953 was trumpeted as the 1st triumph of chemical evolution. However, the following videos will show the truth, for we all to ponder…

Bất chấp Định luật Pasteur khẳng định sự sống chỉ ra đời từ sự sống, giới tiến hóa vẫn cố làm thí nghiệm tổng hợp hóa học để chứng minh sự sống có thể ra đời từ vật chất không sống. Thí nghiệm Miller năm 1953 được tuyền truyền rùm beng như thắng lợi đầu tiên của thuyết tiến hóa hóa học. Nhưng những video sau đây sẽ nói cho bạn biết sự thật… Tiếp tục đọc

Probability of Life’s Spontaneous Generation / Xác suất để sự sống hình thành tự phát

1

How could 20 left-handed amino acids needed for life accidently group together to form the 1st life? According to Mathematics, its probability is just about 1/10^113. How could 2000 enzymes appear in the same time to make the 1st cell? Its probability is about 1/10^40000. These numbers prove that life’s spontaneous generation is IMPOSSIBLE!

Làm sao để 20 acid amin thuận tay trái cần cho sự sống có thể ngẫu nhiên nhóm lại với nhau để tạo ra sự sống đầu tiên? Theo toán học, xác suất để điều đó xảy ra chỉ vào khoảng 1/10^113. Làm sao để 2000 enzymes xuất hiện cùng một lúc để tạo ra tế bào đầu tiên? Xác suất của sự kiện đó bằng khoảng 1/10^40000. Những con số này chứng tỏ sự sống KHÔNG THỂ hình thành tự phát!

Tiếp tục đọc