Nobel Laureate Ernst Chain: On Evolution / Nhà KH đoạt Giải Nobel Ernst Chain nói về thuyết tiến hóa

Chain_wide copy

Among three Nobel Prize winners for medicine in 1945, the less well known is Ernst Chain. Why? Because he strongly opposed Darwinism – the biological dogma in his time. According to Chain, Darwinism is simply a hypothesis “based on no evidence and irreconcilable with the facts”. Interestingly, the modern biology proves Chain is right, and now is the suitable time to retell the story of this distinguished man.
Trong ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel y học năm 1945, người ít được biết đến là Ernst Chain. Tại sao? Vì ông mạnh mẽ chống đối học thuyết Darwin – giáo điều sinh học trong thời đại của ông. Theo Chain, học thuyết Darwin chỉ là một giả thuyết “vô bằng chứng và mâu thuẫn với thực tế”. Thú vị thay, sinh học hiện đại chứng minh Chain đúng, và nay là lúc thích hợp để kể lại câu chuyện về con người xuất chúng này. Tiếp tục đọc