Nobel Laureate Ernst Chain: On Evolution / Nhà KH đoạt Giải Nobel Ernst Chain nói về thuyết tiến hóa

Chain_wide copy

Among three Nobel Prize winners for medicine in 1945, the less well known is Ernst Chain. Why? Because he strongly opposed Darwinism – the biological dogma in his time. According to Chain, Darwinism is simply a hypothesis “based on no evidence and irreconcilable with the facts”. Interestingly, the modern biology proves Chain is right, and now is the suitable time to retell the story of this distinguished man.
Trong ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel y học năm 1945, người ít được biết đến là Ernst Chain. Tại sao? Vì ông mạnh mẽ chống đối học thuyết Darwin – giáo điều sinh học trong thời đại của ông. Theo Chain, học thuyết Darwin chỉ là một giả thuyết “vô bằng chứng và mâu thuẫn với thực tế”. Thú vị thay, sinh học hiện đại chứng minh Chain đúng, và nay là lúc thích hợp để kể lại câu chuyện về con người xuất chúng này. Tiếp tục đọc

Advertisements

Evolution under Assault / Thuyết Tiến hóa bị tấn công

Evolution Under Assault (1)Darwin’s theory of evolution is under assault now, not only by Christians, but even by evolutionists themselves. Disagreements among evolutionists nowadays are so serious that “feuds concerning the theory of evolution exploded…”, as noticed by Francis Hitching, a famous science writer, …
Thuyết tiến hóa của Darwin hiện nay đang bị tấn công không chỉ bởi người Thiên Chúa giáo, mà còn bởi chính các nhà tiến hóa. Bất đồng giữa các nhà tiến hóa nghiêm trọng đến nỗi “đã bùng nổ những hận thù liên quan đến thuyết tiến hóa”, như nhận xét của Francis Hitching, một tác giả nổi tiếng về sách khoa học… Tiếp tục đọc

Giữa ban ngày đốt đuốc, Tìm một tấm lòng nhân

Compassion copy

Tết is almost here. At these moments, my memories usually bring me into a nostalgia – a melancholy evoking the thoughts of the human condition and the meaning of life. My today’s story is about a beautiful culture which has been lost and a compassionate heart of a special man – my uncle, the author of the poem “Ông Đồ”…
Tết đang lấp ló đâu đây. Những lúc như thế này, kỷ niệm quá khứ thường mang tôi vào nỗi hoài cảm – một nỗi buồn man mác gợi những ý nghĩ về thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời. Câu chuyện của tôi hôm nay là về một nền văn hóa đẹp đã mất, về lòng trắc ẩn của một con người đặc biệt – bác tôi, tác giả bài thơ “Ông Đồ”… Tiếp tục đọc