Wisdom and Stupidity / Minh Triết và Vô Minh

2017-02-12-1

Philip Pullman, một nhà văn Anh nổi tiếng đang còn sống, nói: “Toàn bộ lịch sử nhân loại là cuộc đấu tranh giữa Minh Triết với sự Vô Minh”. Một tổng kết tuyệt vời!

Bạn có thể dịch chữ “wisdom” là sự khôn ngoan, hoặc sự sáng suốt ,… chữ “stupidity” là ngu xuẩn, hoặc dốt nát,… Việc lựa chọn chữ để dịch là tùy bạn. Tôi thích chữ “Minh Triết” và chữ “Vô Minh” vì nó gần với ĐẠO.

Tôi sẽ trình bày một tiểu luận về câu nói của Pullman trong một bài viết với tiêu đề ““Từ Darwin đến Gödel: Con đường tiến tới một thế giới quan đúng đắn”… Xin độc giả đón đọc trong những ngày tới.

PVHg, 14/02/2017