EINSTEIN: LOVE IS THE UNIVERSAL FORCE / EINSTEIN: TÌNH YÊU LÀ LỰC VẠN NĂNG

In a letter to his daughter, Albert Einstein described love as an extremely powerful force – the universal force. He said that Love is God and God is Love. This is a revolution in Einstein’s thought of God. Please read his letter, published by his daughter in the last of 1980s.

Trong một thư gửi con gái, Albert Einstein mô tả tình yêu như một lực vô cùng mạnh mẽ – lực vạn năng. Ông nói Tình yêu là Chúa và Chúa là Tình yêu. Đây là một cuộc cách mạng trong tư tưởng của Einstein về Chúa. Xin đọc lá thư do con gái ông công bố cuối những năm 1980. Tiếp tục đọc