Jesus’ Resurrection / Sự Phục Sinh của Chúa Jesus

Easter is coming. At this moment, those who love Jesus often feel a divine atmosphere around them – the fact that Jesus died on the cross and then resurrected reminds wise people to think of the THE TRUE MEANING of life that Louis Pasteur commented: “Blessed are those who have God in their heart”…

Phục Sinh đang đến. Vào lúc này, những người yêu kính Chúa Jesus thường cảm thấy một không khí thiêng liêng bao quanh mình – sự kiện Chúa chịu chết trên thập giá rồi phục sinh nhắc nhở những người khôn ngoan nghĩ về LẼ THẬT của đời người mà Louis Pasteur đã nhận xét: “Phúc cho những ai có Chúa trong lòng”… Tiếp tục đọc