Darwinism: A Harmful Myth / Học thuyết Darwin: một chuyện hoang đường có hại

Darwinism is a harmful myth, because of fabricating a false theory about the origin of life, contrary to scientific philosophy, rejected by mathematics, and its ideology was against humanist philosophy, stimulating Nazi – racism…

Học thuyết Darwin là một chuyện hoang đường có hại, vì nó bịa đặt ra một lý thuyết sai lầm về nguồn gốc sự sống, trái với triết học khoa học, bị toán học bác bỏ, và tư tưởng trái với triết học nhân sinh, kích thích chủ nghĩa quốc xã và phân biệt chủng tộc… Tiếp tục đọc