Music in the Art / Âm nhạc trong Tranh

Please relax and enjoy Music in the ART, a video clip by Christian Dani 12/12/2015 / Hãy thư giãn và thưởng thức video Music in the ART do Christian Dani tuyển chọn:
● A. Mozart, Concerto for flute and harp.
● F. Chopin, Etude in A flat major, Op25, No1
Bao gồm tranh của… Tiếp tục đọc