‘Death Holes’ of Evolution / Những ‘tử huyệt’ của thuyết tiến hóa

Huge contradictions in scientific thinking_EvolutionHình trên: Một bài báo trên tạp chí Natural News (Tin thức về Tự nhiên), nhan đề: “Mâu thuẫn khổng lồ trong ‘tư duy khoa học” bị tiết lộ: Thuyết tiến hóa không có cách nào giải thích nguồn gốc sự sống”.

In discussing on evolution, after admitting a large influence of this theory in modern society, professor doctor Nhân tử Nguyễn Văn Thọ has indirectly denied it by the following judgment: “Darwin’s theory of evolution has so many weaknesses and we may say that it has so many ‘death holes’”. That is a positive message sent to anyone who is seeking the truth of what called “evolution”…
Khi thảo luận về thuyết tiến hóa, sau khi thừa nhận ảnh hưởng lớn của lý thuyết này trong xã hội hiện đại, giáo sư bác sĩ Nhân tử Nguyễn Văn Thọ đã gián tiếp phủ nhận nó bằng nhận định sau đây: “Thuyết tiến hóa của Darwin có rất nhiều nhược điểm và có thể nói là có rất nhiều ‘tử huyệt’”. Đó là một thông điệp tích cực gửi tới bất kỳ ai đang tìm kiếm sự thật của cái gọi là “tiến hóa”

Tiếp tục đọc