Quotes on Darwinism / Trích dẫn về Học thuyết Darwin (2)

 

According to some sources on the internet, Darwin once said about himself: “As a child, I often wrote deliberate nonsense to surprise others”[1]. If this is true, then Darwinian evolution is the biggest nonsense to surprise the whole world and to ruin people’s perception of the natural world. It’s the time to wake up and see the truth of evolution.

Theo một số nguồn trên internet, Darwin có lần nói về bản thân mình: “Hồi bé tôi thường viết một số điều vô nghĩa cố ý để làm ngạc nhiên người khác”. Nếu điều này đúng thì thuyết tiến hóa Darwin là điều vô nghĩa nhất làm ngạc nhiên cả thế giới và làm hỏng nhận thức của mọi người về thế giới tự nhiên. Đã đến lúc tỉnh thức để  nhìn thấy sự thật thuyết tiến hóa.

Tất cả ý kiến trích dẫn trong bài này đều là của những nhà khoa học hàng đầu trong thế kỷ 20 và hiện nay. Muốn biết tiểu sử của nhà khoa học nào, chỉ cần vào Google gõ tên nhà khoa học đó, sẽ có ngay kết quả. Tất cả mọi ý kiến được dẫn ở đây đều phê phán học thuyết Darwin dựa trên cơ sở khoa học và triết học. Những ý kiến này giúp những người không tin thuyết tiến hóa thêm tự tin rằng mình đúng, và giúp những người muốn bảo về thuyết tiến hóa có thêm tài liệu khách quan để suy ngẫm về sự thật thuyết tiến hóa. Tài liệu trích dẫn về thuyết tiến hóa sẽ còn tiếp tục được giới thiệu trên PVHg’s Home.

1/ Trích dẫn trên trang Natural Selection[2]

Cohen I. L.

1.1_“Sự sống sót của con vật thích nghi nhất” và “chọn lọc tự nhiên”. Cho dù các cụm từ nào được tạo ra, sự thật cơ bản vẫn giữ nguyên: bất kỳ sự thay đổi về thể chất nào về kích thước, hình dạng hoặc hình thức đều là kết quả của sự liên kết có mục đích của hàng tỷ nucleotide (trong DNA). Tự nhiên hoặc loài không có khả năng sắp xếp lại chúng hoặc bổ sung vào chúng. Do đó không có sự nhảy vọt (chuyển biến đột ngột) nào có thể xảy ra từ loài này sang loài khác. Cách duy nhất chúng ta biết để thay đổi DNA là thông qua một sự can thiệp có ý nghĩa từ một nguồn trí tuệ thông minh bên ngoài: một nguồn biết nó đang làm gì, như các kỹ sư di truyền của chúng ta đang thực hiện trong phòng thí nghiệm của họ vậy. / “Survival of the fittest” and “natural selection”. No matter what phraseology one generates, the basic fact remains the same: any physical change of any size, shape or form is strictly the result of purposeful alignment of billions of nucleotides (in the DNA). Nature or species do not have the capacity for rearranging them, nor adding to them. Consequently no leap (saltation) can occur from one species to another. The only way we know for a DNA to be altered is through a meaningful intervention from an outside source of intelligence: one who knows what it is doing, such as our genetic engineers are now performing in their laboratories. (Cohen, I.L. Darwin Was Wrong:A Study in Probabilities, 1984, New York: NW Research Publications, Inc., p. 209)

Stuart Kauffman

1.2_Công bằng mà nói Darwin đã giả định một cách đơn giản rằng sự cải thiện dần dần tứng tí một nói chung là có thể xảy ra… Tôi sẽ cố gắng chỉ ra rằng giả định của Darwin hầu như chắc chắn sai. Sự biến đổi dần dần tứng tí một không phải lúc nào cũng đúng. Trong một số hệ phức tạp, bất kỳ một biến đổi nhỏ nào cũng gây ra những biến đổi thảm họa trong ứng xử của toàn hệ. Trong những trường hợp này… chọn lọc (tự nhiên) không thể tụ tập thành hệ phức tạp được. Đây là hạn chế cơ bản của chọn lọc (tự nhiên) / It is fair to say that Darwin simply assumed that gradual improvement was possible in general… Darwin’s assumption, I will try to show, was almost certainly wrong. It does not appear to be the case that gradualism always hold. In some complex systems, any minor change causes catastrophic changes in the behavior of the system. In these cases … selection cannot assemble complex systems. Here is one fundamental limit to selection. (Kauffman, Stuart, At Home in the Universe, p.152)

Stephen Jay Gould

1.3_Làm thế nào bạn có được một cái gì đó phức tạp từ chỗ không có gì, nếu tiến hóa phải tiến hành thông qua một chuỗi dài các giai đoạn trung gian, mỗi giai đoạn được ủng hộ bởi chọn lọc tự nhiên? Bạn không thể bay với 2% cái cánh hoặc được che chở nhiều từ sự tương đồng chút xíu với một mảnh thực vật có khả năng che đậy. Nói cách khác, làm thế nào mà chọn lọc tự nhiên có thể giải thích được các giai đoạn chớm nhú ban đầu của cấu trúc mà cấu trúc ấy chỉ có thể sử dụng được khi nó hoàn thiện dưới hình thức phức tạp hơn như hiện nay? / How do you get from nothing to such an elaborate something if evolution must proceed through a long sequence of intermediate stages, each favored by natural selection? You can’t fly with 2% of a wing or gain much protection from an iota’s similarity with a potentially concealing piece of vegetation. How, in other words, can natural selection explain these incipient stages of structures that can only be used (as we now observe them) in much more elaborated form? (S. J. Gould, Not Necessarily a Wing, 1985, Natural History, October, pp. 12, 13)

2/ Trích dẫn trên trang Evolutionism Quotes[3]

R.L. Wysong

2.1_Thuyết tiến hoá đòi hỏi quá nhiều niềm tin:

 • Niềm tin vào sự hình thành của các protein thuận tay trái bất chất cơ hội ngẫu nhiên 50-50;
 • Niềm tin vào việc hình thành các mã DNA mà nếu được tạo ra một cách tự phát thì sẽ chỉ là một đống chữ cái vô cùng hỗn loạn;
 • Niềm tin vào một môi trường nguyên thủy (thuận lợi cho sự sống) mà trên thực tế nó ăn sống nuốt tươi một cách tàn bạo tất cả những mầm mống hóa học của sự sống;
 • Niềm tin vào những thí nghiệm chẳng chứng minh được cái gì ngoài sự cần thiết phải có một trí tuệ thông minh ngay từ đầu;
 • Niềm tin vào một đại dương nguyên thủy làm cho các chất hóa học loãng đi, thay vì dầy đặc lên;
 • Niềm tin cho rằng các định luật tự nhiên của nhiệt động lực học và quy luật tạo sinh không phủ nhận khả năng hình thành tự phát của sự sống;
 • Niềm tin vào những phát hiện khoa học trong tương lai, khi được nhận ra, dường như luôn luôn xuất hiện những tình huống khó xử hơn cho các nhà tiến hóa;
 • Niềm tin vào những điều không chắc xảy ra mà những điều này lại nói lên hai câu chuyện phản lại niềm tin đó – một chuyện bác bỏ thuyết tiến hóa, chuyện thứ hai khẳng định Đấng Sáng Tạo;
 • Niềm tin vào những sự biến đổi loài mà đến nay vẫn chẳng có biến đổi nào cả;
 • Niềm tin vào những đột biến và chọn lọc tự nhiên mà thực ra đột bién và chịn lọc tự nhiên phản lại sự tiến hóa;
 • Niềm tin vào các hóa thạch nhưng thật phiền toái là hóa thạch cho thấy sự cố định của chúng qua thời gian,…

Evolution requires plenty of faith; a faith in L-proteins that defy chance formation; a faith in the formation of DNA codes which, if generated spontaneously, would spell only pandemonium; a faith in a primitive environment that, in reality, would fiendishly devour any chemical precursors to life; a faith in experiments that prove nothing but the need for intelligence in the beginning; a faith in a primitive ocean that would not thicken, but would only haplessly dilute chemicals; a faith in natural laws of thermodynamics and biogenesis that actually deny the possibility for the spontaneous generation of life; a faith in future scientific revelations that, when realized, always seem to present more dilemmas to the evolutionists; faith in improbabilities that treasonously tell two stories—one denying evolution, the other confirming the Creator; faith in transformations that remain fixed; faith in mutations and natural selection that add to a double negative for evolution; faith in fossils that embarrassingly show fixity through time,… (R.L. Wysong, The Creation-Evolution Controversy, 1981, p. 455).

Michael Denton

2.2_Không nơi nào Darwin có thể chỉ ra một trường hợp thực sự nào của chọn lọc tự nhiên đã thực sự tạo ra sự thay đổi tiến hóa trong tự nhiên… Cuối cùng, thuyết tiến hóa Darwin không hơn không kém một chuyện hoang đường vĩ đại của thế kỷ 20 được tạo ra bởi sự tương tác với tia vũ trụ / Nowhere was Darwin able to point to one bona fide case of natural selection having actually generated evolutionary change in nature… Ultimately, the Darwinian theory of evolution is no more nor less than the great cosmogenic myth of the twentieth century. (Evolution: A Theory in Crises, Bethesda, Maryland: Adler & Adler, 1986, pp. 62, 358).

Albert Fleischmann

2.3_Lý thuyết về nguồn gốc Darwin không có lấy một sự kiện thực tế nào để khẳng định nó trong lĩnh vực tự nhiên. Nó không phải là kết quả của nghiên cứu khoa học, mà hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng / The Darwinian theory of descent has not a single fact to confirm it in the realm of nature. It is not the result of scientific research, but purely the product of imagination. (Witnesses Against Evolution, by John Fred Meldau, Denver: Christian Victory Publishing, 1968, p. 13).

2.4_Lý thuyết này có những khiếm khuyết nghiêm trọng, những khiếm khuyết này ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi thời gian trôi qua. Nó không còn phù hợp với kiến thức khoa học thực hành, cũng không đủ cho sự hiểu biết lý thuyết của chúng ta về sự thật … Không ai có thể chứng minh được rằng giới hạn của loài đã từng bị vượt qua. Đây là những giới hạn quyết định mà các nhà tiến hóa không thể vượt qua được … Darwin đã lục soát các lĩnh vực nghiên cứu thực tiễn để tìm ý tưởng… Tuy nhiên, đến hôm nay toàn bộ kế hoạch dẫn tới kết quả của ông vẫn còn xa lạ với khoa động vật học được thiết lập một cách khoa học, bởi vì sự thay đổi thực sự của loài theo cách của ông vẫn chưa hề thấy / The theory suffers from grave defects, which are becoming more and more apparent as time advances. It can no longer square with practical scientific knowledge, nor does it suffice for our theoretical grasp of the facts… No one can demonstrate that the limits of a species have ever been passed. These are the Rubicons which evolutionists cannot cross… Darwin ransacked other spheres of practical research work for ideas… But his whole resulting scheme remains, to this day, foreign to scientifically established zoology, since actual changes of species by such means are still unknown. (The Doctrine of Organic Evolution in the Light of Modern Research, Albert Fleischmann, Journal of the Transactions of the Victoria Institute 65, 1933, pp. 194-95, 205-6, 208-9).

Wolfgang Smith, TS toán, GS Đại học MIT và UCLA, Mỹ

2.5_Thực tế nổi bật là: nếu chúng ta nói tiến hóa tức là vĩ tiến hóa (loài này biến thành loài khác, ND) (như chúng ta nói sau này), thì có thể nói một cách chính xác rằng học thuyết này hoàn toàn bị mất sự thừa nhận của khoa học. Bây giờ, thật ra mà nói, với vô số những tuyên bố ngông cuồng về tiến hóa mà các nhà tiến hóa đã rao giảng cứ như là không thể sai lầm về mặt khoa học thì điều này thật sự có vẻ là lạ lùng. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại cho đến ngày nay là không có lấy một tí bằng chứng khoa học nào ủng hộ cho luận đề cho rằng những biến đổi vĩ tiến hóa đã từng xảy ra. / And the salient fact is this: if by evolution we mean macroevolution (as we henceforth shall), then it can be said with the utmost rigor that the doctrine is totally bereft of scientific sanction. Now, to be sure, given the multitude of extravagant claims about evolution promulgated by evolutionists with an air of scientific infallibility, this may indeed sound strange. And yet the fact remains that there exists to this day not a shred of bona fide scientific evidence in support of the thesis that macroevolutionary transformations have ever occurred. (Teilhardism and the New Religion, Rockford., Ill.: Tan Books, 1988, pp. 5-6).

Loren Eisley

2.6_Với thất bại của nhiều nỗ lực này, khoa học đã bị rơi vào tình trạng lúng túng khi phải đưa ra những lý thuyết về nguồn gốc sự sống mà nó không thể chứng minh được. Sau khi sỉ nhục thần học vì sự tin tưởng vào chuyện hoang đường và phép lạ của mình, khoa học tự thấy mình phải tạo ra một chuyện hoang đường của riêng nó: đó là giả định cho rằng cái mà sau những nỗ lực lâu dài không thể chứng minh được là đã xảy ra hôm nay thì thực ra đã xảy ra trong quá khứ nguyên thủy. / With the failure of these many efforts, science was left in the somewhat embarrassing position of having to postulate theories of living origins which it could not demonstrate. After having chided the theologian for his reliance on myth and miracle, science found itself in the inevitable position of having to create a mythology of its own: namely, the assumption that what, after long effort could not prove to take place today had, in truth, taken place in the primeval past. (Loren Eisley, The Immense Journey, 1957, p. 199).

R.E.D. Clark

2.7_Nếu sinh vật phức tạp đã từng tiến hóa từ những sinh vật đơn giản hơn thì quá trình này xảy ra trái ngược với các định luật của tự nhiên, và (do đó) ắt phải liên quan đến cái có thể được gọi tên một cách hợp lý là phép mầu / If complex organisms ever did evolve from simpler ones, the process took place contrary to the laws of nature, and must have involved what may rightly be termed the miraculous. (R.E.D. Clark, Victoria Institute, 1943)

H.S. Lipson

2.8_Trên thực tế, thuyết tiến hóa đã trở thành một tôn giáo khoa học; gần như tất cả các nhà khoa học đã chấp nhận nó và nhiều người đang chuẩn bị để “bẻ cong” những quan sát của họ sao cho phù hợp với tôn giáo đó. Theo tôi, lý thuyết này không đứng vững… Nếu vật chất sống không phải do sự tương tác của các nguyên tử, lực tự nhiên và bức xạ thì làm thế nào mà nó hình thành? / In fact, evolution became, in a sense, a scientific religion; almost all scientists have accepted it and many are prepared to “bend” their observations to fit with it. To my mind, the theory does not stand up at all… If living matter is not, then, caused by the interplay of atoms, natural forces, and radiation, how has it come into being? (H.S. Lipson, A Physicist Looks at Evolution, Physics Bulletin, 1980, Vol. 31, p. 138).

Paul Lemoine, Chủ tịch Hội địa chất Pháp và Giám độc Bảo tảng Lịch sử Tự nhiên, Paris.

2.9_Thuyết tiến hóa là không khả thi. Về cơ bản, mặc dù vẻ bề ngoài của nó, không ai còn tin vào nó nữa … Thuyết tiến hóa là một loại giáo lý mà các linh mục không còn tin nữa, nhưng họ vẫn duy trì cho tín đồ của họ / The theory of evolution is impossible. At base, in spite of appearances, no one any longer believes in it… Evolution is a kind of dogma which the priests no longer believe, but which they maintain for their people. (Encyclopedie Francaise 1937 edition)

Kenneth J. Hsu

2.10_Tất cả chúng ta đều đã nghe nói đến cuốn Nguồn gốc các loài, mặc dù chỉ có vài người trong chúng ta đã có thời gian để đọc nó… Tình cờ đọc kỹ cuốn sách kinh điển này đã làm tôi hiểu được cơn thịnh nộ của Paul Feyerabend … Tôi đồng ý với ông này rằng học thuyết Darwin chứa đựng “những lời nói dối nguy hại”; nó không phải là “định luật tự nhiên” được xây dựng dựa trên các bằng chứng thực tế, mà là một tín điều, phản ánh triết lý xã hội khuynh đảo thế kỷ trước. / We have all heard of The Origin of Species, although few of us have had time to read it… A casual perusal of the classic made me understand the rage of Paul Feyerabend… I agree with him that Darwinism contains “wicked lies”; it is not a “natural law” formulated on the basis of factual evidence, but a dogma, reflecting the dominating social philosophy of the last century. (Kenneth J. Hsu, Sedimentary Petrology and Biologic Evolution, Journal of Sedimentary Petrology 56, September 1986, p730).

Wernher von Braun

2.11_Tôi thấy khó hiểu được một nhà khoa học không thừa nhận sự hiện diện của một lý trí siêu việt đằng sau sự tồn tại của vũ trụ cũng như hiểu được một nhà thần học phủ nhận những tiến bộ của khoa học / I find it as difficult to understand a scientist who does not acknowledge the presence of a superior rationality behind the existence of the universe as it is to comprehend a theologian who would deny the advances of science. (quoted by James Perloff, Tornado in a Junkyard, Arlington, Massachusetts: Refuge Books, 1999, p. 253).

Sir William Dawson

2.12_Thuyết tiến hóa này tự nó là một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất của nhân loại… một hệ thống thiếu vắng bất cứ một dấu vết nào của bằng chứng, và chỉ đơn thuần là những sự tương tự mơ hồ và những hình ảnh được mô tả… Giờ đây không ai nghĩ rằng những thứ đó dựa trên các sự kiện thực tế thực sự được quan sát, vì từ trước tới nay không ai quan sát thấy sự tạo ra dù chỉ một loài… Hãy để người đọc cầm lấy cuốn sách kinh điển của Darwin hoặc cuốn Sinh học của Spencer, và đơn thuần tự hỏi bản thân mình khi đọc từng đoạn, “Điều gì được giả định ở đây và điều gì được chứng minh?” và rồi người ấy sẽ thấy toàn bộ công trình tan chảy như một ảo ảnh… Do đó chúng ta sẽ thấy thuyết tiến hóa như một giả thuyết không dựa trên cơ sở kinh nghiệm hay sự kiện khoa học, và hàng loạt biến hóa tưởng tượng của nó đã bị phá vỡ mà không thể nào lấp đầy được / This evolutionist doctrine is itself one of the strangest phenomena of humanity… a system destitute of any shadow of proof, and supported merely by vague analogies and figures of speech… Now no one pretends that they rest on facts actually observed, for no one has ever observed the production of even one species… Let the reader take up either of Darwin’s great books, or Spencer’s Biology, and merely ask himself as he reads each paragraph, ‘What is assumed here and what is proved?’ and he will find the whole fabric melt away like a vision….We thus see that evolution as an hypothesis has no basis in experience or in scientific fact, and that its imagined series of transmutations has breaks which cannot be filled. (Sir William Dawson, The Story of Earth and Man. New York: Harper and Brothers, 1887, pp. 317, 322, 330, 339).

L.N. Matthews

2.13_Thực tiễn của sự tiến hóa là xương sống của sinh học, và như vậy sinh học nằm ở vị trí đặc biệt là một khoa học dựa trên một lý thuyết không được chứng minh – thế thì đó là khoa học hay đức tin? / The fact of evolution is the backbone of biology, and biology is thus in the peculiar position of being a science founded on an unproved theory – is it then a science or faith? (L.N. Matthews, Introduction to Charles Darwin, Origin of the Species, pp. x, xi, 1971 edition)

Colin Patterson, nhà cổ sinh học cao cấp thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, London

2.14_Sinh học hậu Darwin được thực hiện bởi những người phần lớn là đặt niềm tin vào ông thần Darwin / … post-Darwinian biology is being carried out by people whose faith is in, almost, the deity of Darwin. (Colin Patterson, The Listener)

2.15_Karl Popper cảnh báo một nguy cơ: “Một lý thuyết, ngay cả một lý thuyết khoa học, có thể trở thành một kiểu thời trang trí thức, một sự thay thế cho tôn giáo, một tín điều cố thủ”. Điều này chắc chắn đúng với thuyết tiến hóa. / Karl Popper warns of a danger: “A theory, even a scientific theory, may become an intellectual fashion, a substitute for religion, an entrenched dogma”. This has certainly been true of evolutionary theory. (Colin Patterson, Evolution, 1977, p. 150).

T. Rosazak

2.16_Thật là mỉa mai hết chỗ nói. Mục đích chính của học thuyết Darwin là loại bỏ mọi dấu vết cuối cùng của một vị Chúa không đáng tin cậy ra khỏi sinh học. Nhưng lý thuyết này lại thay thế Chúa bằng một vị thần còn không đáng tin cậy hơn – một cơ hội may rủi có uy quyền tuyệt đối / The irony is devastating. The main purpose of Darwinism was to drive every last trace of an incredible God from biology. But the theory replaces God with an even more incredible deity – omnipotent chance. (T. Rosazak, “Unfinished Animal”, 1975, p. 101-102)

E. Harrison

2.17_Thuyết tiến hóa đôi khi là yếu tố hoang đường chủ yếu trong một triết học hoạt động như một tôn giáo ảo. / Evolution is sometimes the key mythological element in a philosophy that functions as a virtual religion. (E. Harrison, Origin and Evolution of the Universe, Encyclopaedia Britannica Macropaedia, 1974, p1007.)

Sir Arthur Keith

2.18_Một Đức tin vào Thuyết tiến hóa là một tín điều cơ bản trong Nghi thức Tế lễ của những người theo chủ nghĩa duy lý / A Belief in Evolution is a basal doctrine in the Rationalists Liturgy. (Sir Arthur Keith, Darwinism and its Critics, 1935, p53)

Louis Trenchard More

2.19_Càng nghiên cứu về cổ sinh học, người ta càng có xu hướng tin rằng thuyết tiến hóa chỉ dựa trên đức tin mà thôi… chính xác là cùng một loại đức tin mà nó cần phải có khi người ta đối mặt với những bí ẩn lớn về tôn giáo. / The more one studies paleontology, the more certain one becomes that evolution is based on faith alone … exactly the same sort of faith which it is necessary to have when one encounters the great mysteries of religion. (Louis Trenchard More, quoted in “Science and the Two-tailed Dinosaur”, p33)

Encounter, số Tháng 11/1959, p48 .

2.20_Đó là một tôn giáo của khoa học mà học thuyết Darwin nắm giữ là chủ yếu, và nắm giữ qua tư duy của con người. / It is a religion of science that Darwinism chiefly held, and holds over men’s minds.

J.W.N. Sullivan

2.21_Giả thuyết cho rằng sự sống nẩy sinh từ vật chất không sống đến nay vẫn chỉ là một vấn đề của đức tin / The hypothesis that life has developed from inorganic matter is, at present, still an article of faith. (J.W.N. Sullivan, Limitations of Science, 1933, p95).

Burton, trên tạp chí Physiologist 02/1957

2.22_Thực tế tạo nên lý thuyết chứ không phải lý thuyết tạo nên thực tế… Hãy thử nói với một nhà sinh học rằng… lý thuyết chọn lọc tự nhiên dường như có tình trạng rất lờ mờ, mang tính giả thuyết, rồi xem phản ứng của người ấy. Tôi cược với bạn rằng người ấy sẽ đỏ mặt lên. Với người ấy, đây là một tôn giáo, không phải khoa học / The facts must mold the theories, not the theories the facts… Try telling a biologist that … it seems to you that the theory of natural selection has a very uncertain, hypothetical status, and watch his reaction. I’ll bet you that he gets red in the face. This is religion, not science, with him. (Burton, The Human Side of the Physiologist: Prejudice and Poetry, Physiologist 2, 1957).

Alan C. Riggs

2.23_Dùng kỹ thuật Carbon 14 để xác định tuổi của loài ốc Melanoides tuberculatus hiện đang sống trong những nguồn nước giếng phun ở miền nam Nevada, kết quả cho thấy chúng đã có 27.000 năm tuổi (!) / The Carbon-14 contents of the shells of the snails of Melanoides tuberculatus living today in artesian springs in southern Nevada indicate an apparent age of 27,000 years. (Alan C. Riggs, Science, 1984, vol 224, 58-61)

3/ Trích dẫn trên trang Revolution against Evolution[4]

Pierre Paul Grassé, nguyên Chủ nhiệm Khoa sinh học tiến hóa Đại học Sorbonne Paris, tác giả bộ sách Động vật học gồm 23 tập, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

3.1_Ngày nay, nhiệm vụ của chúng ta là đập tan chuyện hoang đường của thuyết tiến hóa ─ một lý thuyết được xem như một hiện tượng đơn giản, đã được hiểu và đã được giải thích, mà nó sẽ tiếp tục mở ra nhanh chóng trước mặt chúng ta… Sự lừa dối đôi khi vô thức, nhưng không phải lúc nào cũng như thế, vì một số người mang tinh thần bè phái đã cố tình bỏ qua thực tế và không chịu thừa nhận những điều không thỏa đáng và sai trái trong niềm tin của họ. / Today our duty is to destroy the myth of evolution, considered as a simple, understood, and explained phenomenon which keeps rapidly unfolding before us. … The deceit is sometimes unconscious, but not always, since some people, owing to their sectarianism, purposely overlook reality and refuse to acknowledge the inadequacies and falsity of their beliefs. (Pierre-Paul Grasse, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, p.8)

Jerome Lejeune, Giáo sư sinh học tiến hóa

3.2_Vào thời điểm hiện nay, không có thuyết tiến hóa nào là chấp nhận được. Tuyệt nhiên không có. Tôi không thể chấp nhận lý thuyết mà hàng năm tôi dạy cho học sinh của tôi / We have no acceptable theory of evolution at the present time. There is none; and I cannot accept the theory that I teach to my students each year. (Professor Jerome Lejeune: From a French recording of internationally recognized geneticist, Professor Jerome Lejeune, at a lecture given in Paris on March 17, 1985. Translated by Peter Wilders of Monaco).

Kenneth Hsu, nhà địa chất học thuộc Viện địa chất Zurich

3.3_Chúng ta đã có quá đủ sai lầm của học thuyết Darwin rồi. Đã đến lúc chúng ta phải kêu lên: “Hoàng đế không mặc quần áo” / We have had enough of the Darwinian fallacy. It is time that we cry: ‘The emperor has no clothes.’” (K.Hsu, Darwin’s Three Mistakes, Geology, vol. 14, 1986, p. 534)

Michael Walker, TS nhân chủng học, giảng sư cao cấp tại Đại học Sydney

3.4_Người ta buộc phải kết luận rằng nhiều nhà khoa học và công nghệ phục vụ vô ý thức cho học thuyết Darwin chỉ vì nó được cho là loại trừ Đấng Sáng tạo / ONE IS FORCED TO CONCLUDE THAT MANY SCIENTISTS AND TECHNOLOGISTS PAY LIP-SERVICE TO DARWINIAN THEORY ONLY BECAUSE IT SUPPOSEDLY EXCLUDES A CREATOR (Dr. Michael Walker, Quadrant, October 1982, page 44).

Phillip Johnson

3.5_Học thuyết Darwin là chuyện hoang đường về sự sáng tạo trong nền văn hoá của chúng ta. Nó được tài trợ chính thức, chính phủ tài trợ cho một học thuyết hoang đường mà công chúng được cho là tin theo, và học thuyết ấy tạo ra những nhà khoa học về tiến hóa như những nhà tư tế… Vì thế có chức tư tế của chủ nghĩa tự nhiên, nó có thẩm quyền lớn về văn hóa, và tất nhiên nó phải bảo vệ những bí mật mang lại cho nó thẩm quyền ấy ─ đó là lý do vì sao họ rất quyết liệt đối với những lời phê bình họ. / Darwinian theory is the creation myth of our culture. It’s the officially sponsored, government financed creation myth that the public is supposed to believe in, and that creates the evolutionary scientists as the priesthood… So we have the priesthood of naturalism, which has great cultural authority, and of course has to protect its mystery that gives it that authority—that’s why they’re so vicious towards critics. (Phillip Johnson, On the PBS documentary “In the Beginning: The Creationist Controversy”, May 1995)

Wolfgang Smith, GSTS toán-ký tại Đại học MIT và UCLA, Mỹ

3.6_Ngày càng có nhiều nhà khoa học đáng kính đang đào tẩu khỏi đội ngũ tiến hóa … hơn nữa, phần lớn các chuyên gia này đã từ bỏ học thuyết Darwin không phải vì lý do đức tin tôn giáo hoặc hoặc vì những lời nói thuyết phục trong Kinh Thánh, mà vì những lý do khoa học, và trong một số trường hợp, vì lý do ân hận / A growing number of respectable scientists are defecting from the evolutionist camp … moreover, for the most part these experts have abandoned Darwinism, not on the basis of religious faith or biblical persuasions, but on scientific grounds, and in some instances, regretfully.

3.7_Chúng ta được giáo huấn rằng thuyết tiến hóa là một thực tế đã được xác minh; nhưng chúng ta không bao giờ được nói cho biết ai đã xác minh nó, và bằng cách nào. Thường chúng ta được nghe nói đủ rằng học thuyết này được đặt nền móng dựa trên các bằng chứng, và thực tế bằng chứng này “đã vượt qua mọi thử thách, cũng như tránh được bất kỳ mâu thuẫn nào với kinh nghiệm đến sau”; nhưng nói một cách chính xác, chúng ta hoàn toàn bị bỏ lại trong bóng tối của những câu hỏi cốt lõi mà bằng chứng này chứa đựng trong đó / We are told dogmatically that Evolution is an established fact; but we are never told who has established it, and by what means. We are told, often enough, that the doctrine is founded upon evidence, and that indeed this evidence ‘is henceforward above all verification, as well as being immune from any subsequent contradiction by experience;’ but we are left entirely in the dark on the crucial question wherein, precisely, this evidence consists. (Smith, Wolfgang, Teilhardism and the New Religion: A Thorough Analysis of The Teachings of Pierre Teilhard de Chardin, 1988, Rockford, Illinois: Tan Books & Publishers Inc., p.2)

Luther D Sutherland

3.8_Hàng trăm nhà khoa học từng dạy sinh viên đại học của mình rằng dòng cuối cùng về nguồn gốc (sự sống) đã được tìm ra và giải quyết, (nhưng) hôm nay đang thú nhận rằng họ đã hoàn toàn sai. Họ đã khám phá ra rằng những kết luận trước đây của họ, một khi đã quá nóng vội, đều dựa trên những bằng chứng và giả thiết rất mong manh, những bằng chứng và giả thiết này đã bị bác bỏ bởi các khám phá mới. Điều này đòi hỏi sự thay đổi lập trường triết học cơ bản của họ về vẫn đề nguồn gốc. Những người khác đang thừa nhận những yếu điểm lớn trong thuyết tiến hóa. / Hundreds of scientists who once taught their university students that the bottom line on origins had been figured out and settled are today confessing that they were completely wrong. They’ve discovered that their previous conclusions, once held so fervently, were based on very fragile evidences and suppositions which have since been refuted by new discoveries. This has necessitated a change in their basic philosophical position on origins. Others are admitting great weaknesses in evolution theory. (Luther D Sutherland, Darwin’s Enigma: Fossils and Other Problems, 4th edition Santee, California: Master Books,1988, pp.7-8)

Ludwig von Bertalanffy,

3.9_Thực tế đó là một lý thuyết quá mơ hồ, được kiểm chứng rất không đầy đủ, và mặt khác đến nay dựa theo tiêu chuẩn được áp dụng trong khoa học “cứng”, nó đã trở thành một tín điều chỉ có thể được giải thích trên các nền tảng xã hội học. / The fact that a theory so vague, so insufficiently verifiable, and so far from the criteria otherwise applied in ‘hard’ science has become a dogma can only be explained on sociological grounds. (Aldous Huxley: Ends and Means, pp. 270 ff.)

Sir Fred Hoyle, nhà toán học, thiên văn học, vũ trụ học nổi tiếng người Anh

3.10_Tuy nhiên, một khi chúng ta thấy xác suất để sự sống nẩy sinh ngẫu nhiên là một con số vô cùng bé đến mức làm cho khả năng đó trở thành vô lý, thì điều hợp lý là nghĩ rằng các tính chất vật lý thuận lợi cho sự sống nẩy sinh là sự cố ý về mọi phương diện… Do đó điều gần như không thể tránh khỏi là các tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta về trí thông minh phải phản ánh … những trí tuệ cao hơn … thậm chí tới giới hạn của Chúa … một lý thuyết như vậy là quá rõ ràng đến nỗi người ta tự hỏi tại sao nó không được chấp nhận rộng rãi như là điều hiển nhiên đúng. Lý do là vấn đề tâm lý chứ không phải khoa học. / Once we see, however, that the probability of life originating at random is so utterly minuscule as to make it absurd, it becomes sensible to think that the favourable properties of physics on which life depends are in every respect deliberate….It is therefore almost inevitable that our own measure of intelligence must reflect …higher intelligences…even to the limit of God…such a theory is so obvious that one wonders why it is not widely accepted as being self-evident. The reasons are psychological rather than scientific.

George Kocan

3.11_Thật không may là nhiều nhà khoa học và phi khoa học đã biến thuyết tiến hóa thành một tôn giáo, một thứ lý thuyết được bảo vệ để chống lại những người không tin. Theo kinh nghiệm của tôi, nhiều nhà nghiên cứu sinh học, bao gồm các giáo sư và nhà viết sách giáo khoa, đã không kiểm soát được bản thân với những lập luận ủng hộ cho thuyết tiến hóa mà quên chất vấn nó. Họ thuyết giảng nó … Sinh viên đại học, những người đã trải qua một hệ thống giáo dục khép kín như thế, bản thân họ lại trở thành giáo viên, bước vào các trường trung học để tiếp tục quá trình này, sử dụng những sách giáo khoa do bạn học cũ hay các giáo sư viết ra. Tiêu chuẩn cao về học và dạy bị phá vỡ. Việc tuyên truyền và theo đuổi quyền chức thay thế cho tri thức. Giáo dục trở thành gian lận. / Unfortunately many scientists and non-scientists have made Evolution into a religion, something to be defended against infidels. In my experience, many students of biology – professors and textbook writers included – have been so carried away with the arguments for Evolution that they neglect to question it. They preach it … College students, having gone through such a closed system of education, themselves become teachers, entering high schools to continue the process, using textbooks written by former classmates or professors. High standards of scholarship and teaching break down. Propaganda and the pursuit of power replace the pursuit knowledge. Education becomes a fraud.” (George Kocan, Evolution isn’t Faith But Theory, Chicago Tribune 9 Monday April 21 1980)

I.L. Cohen, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học New York và thành viên Viện khảo cổ học Mỹ

3.12_Mọi khái niệm riêng biệt do thuyết tiến hóa nêu lên (và được sửa đổi sau đó) là tưởng tượng vì nó không được ủng hộ bởi các khái niệm xác suất đã được thiết lập một cách khoa học. Darwin đã sai … Thuyết tiến hóa có lẽ là sai lầm tồi tệ nhất trong khoa học / Every single concept advanced by the theory of evolution (and amended thereafter) is imaginary as it is not supported by the scientifically established probability concepts. Darwin was wrong… The theory of evolution may be the worst mistake made in science. (I L Cohen, Darwin Was Wrong – A Study in Probabilities, PO Box 231, Greenvale, New York 11548: New Research Publications, Inc. pp 6-8, 209-210, 214-215).

Sir Edmund Leech

3.13_Hiện nay nhiều nhà khoa học có trình độ cao nhất đều chấp nhận những ý kiến phê phán của Wilberforce đối với Darwin. . . . ngày nay chính môn đệ theo lệ thường của học thuyết Tân-Darwin là những người có niềm tin mù quáng / Many well qualified scientists of the highest standing would today accept many of Wilberforce’s criticisms of Darwin . . . . today it is the conventional neo-Darwinians who appear as the conservative bigots. (Professor Sir Edmund Leech, addressing the 1981 annual meeting of the British Association for the advancement of Science).

PVHg 30/03/2018

[1] Darwin’s quotes 21 https://viethungpham.com/2018/03/05/darwins-quotes-trich-dan-darwin/

[2] http://www.arn.org/quotes/natural.html

[3] http://nwcreation.net/evolutionquotes.html

[4] https://www.rae.org/essay-links/quotes/

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s