Quotes on Darwinism / Trích dẫn về Học thuyết Darwin (3)

 

According to some websites, Stephen Hawking once said “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge”[1]. These words may be reasonable to say about Darwinism, because Darwinists think they can explain the life, but they actually explain nothing and even wrong. Please listen to the following scientists’ quotes about Darwinism.

Theo một số trang mạng, Stephen Hawking có lần nói: “Kẻ thù lớn nhất của tri thức không phải là sự dốt nát, mà là ảo tưởng tri thức”. Câu nói này có lẽ đúng để nói về học thuyết Darwin, vì các môn đệ của Darwin nghĩ họ có thể giải thích sự sống, nhưng thực ra họ chẳng giải thích được gì và thậm chí sai. Xin lắng nghe một số trích dẫn sau đây về học thuyết Darwin.

1/ Evidence For Evolution / Bằng chứng cho Thuyết tiến hóa

1.1_New Scientist 24/01/2009: Darwin SAI rồi / Darwin was wrong[2]

1.2_NATIONAL GEOGRAPHIC, November 2009: Phải chăng Darwin sai? KHÔNG, bằng chứng cho Thuyết tiến hóa tràn ngập khắp nơi / Was Darwin Wrong? NO, the evidence for Evolution is overwhelming[3]

Ariel Roth, nhà địa chất học Mỹ gốc Thụy sĩ,

1.3_Tuy nhiên, phần lớn chứng cứ khoa học được trình bầy trong bài báo ủng hộ thuyết tiến hóa này lại nghèo nàn đến mức đáng ngạc nhiên. Hầu hết đều nói về những biến đổi rất nhỏ trong sinh vật, làm ra vẻ như chúng tiến hóa từ loài này sang loài khác. Đây cũng là những gì Darwin từng nói. Bài báo đã tảng lờ vấn đề hóc búa nhất của tiến hóa là làm thế nào để toàn bộ cuộc sống bắt nguồn từ chính nó như thuyết tiến hóa đề xuất? / However, most of the scientific evidence presented for evolution in the article was surprisingly poor. It spoke mostly about very small changes in organisms (microevolution), assuming they then evolved from each other. This was also Darwin’s emphasis. It skipped evolution’s most difficult problem, namely, how could life originate all by itself as evolution proposes?[4]

Michael Denton[5]

1.4_Bất chấp những nỗ lực khổng lồ trong việc đào xới địa chất ở khắp nơi trên trái đất và bất chấp việc khám phá ra nhiều dạng động vật kỳ lạ trước đây chưa hề biết, số lượng vô cùng lớn những mắt xích liên kết chuỗi tiến hóa bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy và hồ sơ hóa thạch hầu như vẫn gián đoạn như khi Darwin viết cuốn Về Nguồn gốc các loài / Despite the tremendous increase in geological activity in every corner of the globe and despite the discovery of many strange and hitherto unknown forms, the infinitude of connecting links has still not been discovered and the fossil record is about as discontinuous as it was when Darwin was writing the Origin. (Evolution: A Theory in Crisis)

1.5_Denton, một nhà sinh học phân tử, đã loại bỏ tất cả sự hỗ trợ (nếu có bất kỳ một hỗ trợ nào từ trước tới nay) ra khỏi thuyết tiến hóa vĩ mô của Darwin (sự tiến hóa liên tục). Denton đã dập tắt tất cả các lập luận trước đây của các những người ủng hộ thuyết tiến hóa, chỉ ra rằng hồ sơ hóa thạch không hề ủng hộ vĩ tiến hóa. Ông cũng chứng minh rõ ràng rằng không hề có sự hỗ trợ nào đến từ chuyên ngành sinh học phân tử của ông. Cuối cùng lời giải thích duy nhất mà ông có thể khẳng định là sự sống gián đoạn một cách rõ ràng /Denton a Molecular Biologist removes all of the supports (if there ever were any) from Darwin’s theory of macro-evolution (continuity of life). Denton blasts all of the previous arguments made by the pro-evolutionists showing that there is essentially no support of macro-evolution in the fossil record. He also, clearly demonstrates that there is no support coming from his specialty molecular biology. In the end the only sound explanation he can make is that life is profoundly discontinuous (A Denton’s book reader)

Duan Gish[6]

1.6_1974, Hóa thạch nói KHÔNG với thuyết tiến hóa / Evolution: The Fossils Say NO!

1.7_1995, Hóa thạch VẪN nói KHÔNG với thuyết tiến hóa / Evolution: The Fossils Still Say NO!

Kent R. Rieske[7]

1.8_Darwin hy vọng hóa thạch trong tương lai sẽ chứng minh lý thuyết của ông đúng, nhưng thay vì như thế, sự thiếu vắng các mắt xích chuyển tiếp đã chứng minh lý thuyết của ông sai. / Darwin was hopeful that future fossils would prove his theory correct, but instead, the lack of transitional links has proven his theory to be wrong.

1.9_Hóa thạch chứng minh sự xuất hiện đột ngột của một loài mới không từ đâu mà ra cả, những hóa thạch ấy có những đặc điểm hoàn chỉnh không liên quan với bất kỳ loài nào khác. Các hồ sơ hóa thạch không có dạng sinh vật chuyển tiếp hoặc trung gian. Đây được gọi là nan đề “mắt xích bị mất tích” và điều này tồn tại ở tất cả các loài. Với việc phát hiện thêm nhiều hóa thạch, vấn đề mắt xích bị mất tích càng trở nên tồi tệ hơn chứ không tốt hơn / Fossils prove the sudden emergence of a new species out of nowhere, complete with characteristics unknown in any other species. The fossil record has no intermediate or transitional forms. This is popularly known as the “missing link” problem, and it exists in all species. The missing link problem is getting worse, not better, with the discovery of more fossils

2/ Pasteur vs Darwinism / Pasteur bác bỏ học thuyết Darwin

Joshua Filmeron[8] Futurism, June 16 2014

2.1_Sự sống: Tất cả đều thuận tay trái, và chúng ta không biết tại sao / Life: It is All Left-Handed, and We Don’t Know Why.

2.2_Sau hết, những thí nghiệm trong lĩnh vực phi tạo sinh (abiogenesis) đã mô phỏng những điều kiện trên Trái Đất thủa sơ khai và đã tạo ra những acid amin thuận tay phải và tay trái với số lượng ngang bằng nhau. Kết quả đó là một trong những lý do chủ yếu ngăn cản các nhà khoa học (tiến hóa) tuyên bố đã khám phá ra sự sống bắt đầu trên Trái Đất như thế nào – tất cả vì acid amin được tạo ra trong thí nghiệm không cùng loại và cùng thuận tay với acid amin mà chúng ta thấy trong mọi thứ xung quanh / After all, our lab experiments in the field of abiogenesis have simulated conditions on the primordial Earth and produced nearly an equal amount of right and left handed amino acids. That result is one of the main things stopping scientists from proclaiming they discovered how life probably got a start on Earth – all because the amino acids produced in the experiment aren’t the same types and handedness of the amino acids we see in everything around us

Kent R. Rieske

2.3_Trên thực tế, các phòng thí nghiệm hiện đại nhất không thể sản xuất ra được một protein thuận tay trái như ở người và động vật. Các nhà tiến hóa đã thất bại để phải thừa nhận rằng không có loài nào từng được chứng minh là đã tiến hóa theo bất kỳ cách nào. Thuyết tiến hóa chỉ đơn giản là một giả thuyết trên trời mà không có bằng chứng khoa học / In fact, the most modern laboratories are unable to produce a left-hand protein as found in humans and animals. Evolutionist fail to admit that no species has ever been proven to have evolved in any way. Evolution is simply pie-in-the-sky conjecture without scientific proof[9].

3/ Mendel vs Darwinism / Mendel bác bỏ Darwin

Gregor Mendel[10]

3.1_Kết quả của những thí nghiệm nghiên cứu khả năng một loài có thể biến thành loài khác đã dẫn Gartner đi tới chỗ chống đối lại ý kiến của các nhà tự nhiên học vốn không tin vào sự ổn định của các loài cây trồng mà tin vào sự tiến hóa liên tục của thực vật. Ông đã đưa ra một chứng minh không thể nghi ngờ rằng các loài là cố định trong những giới hạn mà chúng không thể vượt qua được / Gartner, by the results of these transformation experiments [i.e., attempting to change one species into another], was led to oppose the opinion of those naturalists who dispute the stability of plant species and believe in a continuous evolution of vegetation. He perceives in the complete transformation of one species into another an indubitable proof that species are fixed with limits beyond which they cannot change

3.2_Tôi chưa bao giờ quan sát thấy sự chuyển tiếp dần dần tứng tí một các đặc tính của cha mẹ cho con cái / I have never observed gradual transitions between parental characters or a progressive approach toward one of them.

David Coppedge[11]

3.3_Câu chuyện về Gregor Mendel làm cho (thuyết tiến hóa) nguy ngập. Nó làm bạn băn khoăn vì điều gì sẽ xảy ra nếu vị linh mục người Áo này đối mặt với Charles Darwin, và những khám phá của ông được các môn đệ và những người chống đối của Darwin sớm biết đến nó. Mặc dù hai người có thể đã có lúc chỉ cách nhau 20 dặm, các nhà lịch sử biết rõ rằng Darwin không biết gì về Mendel, nhưng Mendel biết về Darwin. Mendel tin rằng những định luật di truyền mà ông rút ra chỉ 7 năm sau khi cuốn Nguồn gốc các loài của Darwin được công bố đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với lý thuyết “biến hình” (lý thuyết nói rằng một loài có thể biến đổi thành loài khác) / The story of Gregor Mendel is aggravating. It makes you wonder what might have been, had this Austrian monk encountered Charles Darwin, and had his discoveries become known to the disciples (and opponents) of Darwinism early on. Though the two men may have come within 20 miles of each other one day, historians are fairly certain that Darwin was unaware of Mendel, though Mendel knew of Darwin. Mendel believed that the laws of genetics he deduced just seven years after Darwin’s Origin of Species was published posed a serious challenge to the theory of “transformism” (that one species can be transformed into another)

3.4_Mendel liệt kê một số loài mà Gartner đã thí nghiệm. Câu cuối trong công trình nghiên cứu của ông nói, “những cây lai tạp giữa các loài này không mất một chút nào tính ổn định của chúng sau 4 hoặc 5 thế hệ / Mendel listed some of the species Gartner experimented on. The final sentence of his paper states, “hybrids between these species lost none of their stability after 4 or 5 generations.”

3.5_Khi học thuyết Darwin chiếm lĩnh thế giới trí thức ở Anh và lan khắp lục địa Âu Châu, kết luận nói trên của Mendel dường như một tiếng kèn kêu gọi hãy thức tỉnh để quan sát những suy đoán của thuyết tiến hóa về sự biến đổi loài này thành loài khác. Ông dường như đang hét lên, theo cách lịch sự của ông, rằng “các loài không biến đổi thành loài khác! Chúng thể hiện sự ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác, và các thí nghiệm của tôi đã chứng tỏ sự thật đó. Có ai nghe không?” / In a day where Darwinism was sweeping the intellectual world in Britain and spreading to the continent, Mendel’s words quoted above seem intended as a clarion call to observation over speculation. He seems to be shouting, in his own gentle way, Species do not transform one into the other. They show stability from generation to generation, and my experiments demonstrate that fact. Isn’t anyone listening?

3.6_Không ai nghe cả. Họ đang say sưa với thứ rượu ngọt của cơ chế tự nhiên đối với cái gọi là ‘transformism’ – sự biến đổi loài này thành loài khác – làm sao họ thấy được ích lợi gì từ những sự thật khó chịu mà vị tu sĩ ở Áo công bố? / It can only be assumed that they were not listening. Inebriated on the elixir of a naturalistic mechanism for transformism, what use did they have for a few uncomfortable facts printed by a monk in Austria?

3.7_Mendel thuộc trường phải kinh điển của các nhà khoa học tin vào phương pháp thực nghiệm. Nhưng bây giờ, những người kể chuyện của thuyết tiến hóa tự do suy đoán bừa bãi về quá khứ và tương lai không thể quan sát được rồi gọi đó là khoa học / Mendel belonged to the old school of scientists that believed in the experimental method. But now, storytellers were free to speculate wildly about the unobservable past and future and call it science.

3.8_Định luật của Mendel đứng vững, trong khi những suy đoán của Darwin đang chao đảo trên bờ vực sụp đổ / Mendel’s Laws stand, while Darwin’s speculations teeter on the brink of collapse.

Harun Haya, Darwinism Refuted[12]

3.9_Học thuyết Lamarck… được xem như học thuyết về sự di truyền các đặc tính mới giành được… Darwin có khuynh hướng tin rằng sự di truyền như thế đã xẩy ra và có trường hợp ông được nghe báo cáo rằng một người bị mất các ngón tay sinh ra những đứa con không có ngón tay… Năm 1868, khi ông công bố cuốn Varieties of Animals and Plants under Domestication (Tính đa dạng của động vật và cây trồng dưới sự thuần hóa), ông đã cho một loạt thí dụ về sự di truyền theo lý thuyết của Lamarck: một người mất một phần ngón tay út và tất cả con trai của người đó sinh ra với những ngón tay biến dạng; những bé trai sinh ra với bao quy đầu có độ dài giảm thiểu là kết quả của nhiều thế hệ được cắt bao quy đầu… / Lamarckism… is known as the inheritance of acquired characteristics… Darwin himself, as a matter of fact, was inclined to believe that such inheritance occurred and cited the reported case of a man who had lost his fingers and bred sons without fingers… By 1868 when he published Varieties of Animals and Plants under Domesti-cation he gave a whole series of examples of supposed Lamarckian inheritance: such as a man losing part of his little finger and all his sons being born with deformed little fingers, and boys born with foreskins much reduced in length as a result of generations of circumcision

3.10_Các định luật di truyền cho thấy những đặc điểm mới giành được không được chuyển giao (cho các thế hệ sau), và sự thừa kế di truyền diễn ra theo các định luật bất biến. Những định luật này ủng hộ quan điểm cho rằng các loài không thay đổi. Bất kể những con bò Darwin nhìn thấy ở các hội chợ thú nuôi ở Anh ra sao, chúng sẽ không bao giờ thay đổi: bò luôn luôn là bò… Đây là một kết cục thảm hại cho học thuyết Darwin, một lý thuyết cố dựa vào khái niệm “những đặc tính hữu ích” của Lamarck /Genetic laws showed that acquired traits are not passed on, and that genetic inheritance takes place according to certain unchanging laws. These laws supported the view that species remain unchanged. No matter how much the cows that Darwin saw in England’s animal fairs bred, the species itself would never change: cows would always remain cows… This was a serious dead-end for Darwin’s theory, which tried to base the concept of “useful traits” on Lamarck (Harun Haya, Darwinism Refuted, The problem of Genetics)

3.11_Mendel không chỉ phản đối mô hình tiến hóa của Lamarck mà của cả Darwin. Như bài báo “Sự chống đối của Mendel đối với Thuyết tiến hóa và Darwin” công bố trên Tạp chí Heredity, nói rõ “ông [Mendel] quen thuộc với cuốn Nguồn gốc các loài… và ông đã phản đối học thuyết Darwin; Darwin đã lập luận về nguồn gốc các loài với sự thay đổi thông qua chọn lọc tự nhiên, Mendel ủng hộ học thuyết chính thống về sự sáng tạo đặc biệt / Mendel opposed not only Lamarck’s model of evolution, but also Darwin’s. As the article “Mendel’s Opposition to Evolution and to Darwin,” published in the Journal of Heredity, makes clear, “he [Mendel] was familiar with The Origin of Species …and he was opposed to Darwin’s theory; Darwin was arguing for descent with modification through natural selection, Mendel was in favor of the orthodox doctrine of special creation” (B.E. Bishop, Mendel’s Opposition to Evolution and to Darwin, Journal of Heredity 87, 1996, s. 205-213; ayrýca bkz. L.A. Callender, Gregor Mendel: An Opponent of Descent with Modification, History of Science 26, 1988, s. 41-75)

4/ Probability of Evolution / Xác suất tiến hóa

Casey Luskin[13], Mathematician and Evolution

4.1_Một trong những cuộc xâm nhập của toán học vào tiến hóa được biết đến nhiều nhất là Hội nghị chuyên đề Wistar năm 1966 được tổ chức tại Philadelphia, nơi các nhà toán học và các nhà khoa học khác từ các lĩnh vực có liên quan tập hợp lại để đánh giá liệu thuyết Tân-Darwin có khả thi về mặt toán học hay không… Sự nhất trí chung của nhiều người tham dự hội nghị là thuyết Tân-Darwin không thể bảo vệ được bằng toán học / One of the best known mathematical forays into evolution was the 1966 Wistar Symposium, held in Philadelphia, where mathematicians and other scientists from related fields congregated to assess whether Neo-Darwinism is mathematically feasible…The general consensus of many meeting participants was that Neo-Darwinism was simply not mathematically tenable (Mathematicians and Evolution, Casey Luskin, July 11, 2006).

4.2_Dường như phải có hàng ngàn, hàng triệu biến dị có lợi để tạo ra một sinh vật phức tạp ở mức thấp nhất mà chúng ta thấy trong cuộc sống hiện nay. Bất kể là xác suất để một biến dị đơn lẻ lớn đến đâu, thậm chí bằng một phần hai, nhưng xác suất để xẩy ra một dãy các biến dị có lợi như thế nối tiếp nhau sẽ phải nâng lên lũy thừa một triệu, như thế bạn sẽ có một xác suất rất gần với zero, và một sự kiện như thế dường như không thể tồn tại trên thực tế / I]t seems to require many thousands, perhaps millions, of successive mutations to produce even the easiest complexity we see in life now. It appears, naively at least, that no matter how large the probability of a single mutation is, should it be even as great as one-half, you would get this probability raised to a millionth power, which is so very close to zero that the chances of such a chain seem to be practically non-existent.” (Stanislaw M. Ulam, “How to Formulate Mathematically Problems of Rate of Evolution,” in Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, Wistar Institute Press, 1966, No. 5, pg. 21)

5/ DNA & Information / DNA và Thông tin

Kent R. Rieske[14], 9 Scientific Facts Prove the Theory of Evolution is False

5.1_Chọn lọc tự nhiên không bao giờ có thể mở rộng ra ngoài giới hạn DNA. DNA không thể thay đổi thành một loài mới bằng cách chọn lọc tự nhiên… Các biến thể mới của loài là có thể, nhưng khoa học chưa bao giờ tìm thấy một loài mới / Natural selection can never extend outside of the DNA limit. DNA cannot be changed into a new species by natural selection… New variations of the species are possible, but a new species has never been developed by science

5.2_Lý thuyết chọn lọc tự nhiên SAI bởi vì nó không thể tạo ra một cái gì đó trong DNA mà không có sẵn ngay từ lúc ban đầu / The theory of natural selection is wrong because it cannot create something in the DNA that wasn’t there in the beginning.

5.3_Trẻ em được dạy rằng sự sống có thể ra đời ngẫu nhiên miễn là có đủ thời gian. Đây là một ý kiến sai lầm không có bất kỳ một hỗ trợ khoa học nào cả. Các em được dạy nếu có đủ thời gian, một con khỉ đánh máy chữ có thể gõ phím một cách ngẫu nhiên thành những chữ sau đây: President’s Abraham Lincoln Gettysburg Address. Thật là vô nghĩa / Kids are taught that life can evolve given enough time. This is a false statement without any scientific support. They are taught that if given enough time, a monkey at a typewriter could punch keys at random and eventually type President’s Abraham Lincoln Gettysburg Address. This is nonsense.

5.4_Thật kỳ cục khi cho rằng một tế bào đơn giản có thể tiến hóa thành một tổ chức phức tạp với hơn 60000 proteins thuộc 100 kiểu dạng khác nhau, tất cả được xếp đặt đúng chỗ? Vĩnh viễn không bao giờ có thể như thế! Thời gian không thể biến cái không thể thành có thể / What are the odds that a simple single cell organism could evolve given the complexity of more than 60,000 proteins of 100 different configurations all in the correct places? Never in eternity! Time does not make impossible things possible.

5.5_Tất cả các loài đều bị khóa chặt trong mã ADN của chúng / All species are locked solidly within their DNA code.

5.6_Các nhà khoa học cách đây một thế kỷ tin rằng một tế bào đơn lẻ nhỏ nhất là một dạng sống đơn giản… Quan điểm này bây giờ đã được chứng minh là ấu trĩ đến mức vô lý… Sự phức tạp này đòi hỏi một thiết kế thông minh. Nó quá phức tạp đến mức không thể sinh ra một cách tình cờ / Scientists a century ago believed the smallest single living cell was a simple life form… This view is now proven to be immature to the degree of being ridiculous… This complexity required an intelligent design. It is much too complex to happen by chance.

Ken Ham

5.7_Bất kỳ một chuỗi thông tin nào cũng có thể tìm được dấu vết đi ngược trở về một nguồn trí tuệ thông minh / Any given chain of information can be traced backward to an intelligent source (The New Answers Book 2 by Ken Ham)[15]

Mario Seiglie[16]

5.8_Ai hoặc cái gì có thể làm cái công việc vĩ đại là thu nhỏ kích thước của vật chất chứa đựng khối lượng thông tin khổng lồ như thế, rồi đặt số lượng khổng lồ các “chữ cái” đó vào trong một chuỗi thích hợp của chúng như một cẩm nang chỉ dẫn di truyền? Liệu sự tiến hóa liên tục dần dần từng tí một như Darwin nói có thể tạo ra một hệ thống kỳ diệu như thế không? / Who or what could miniaturize such information and place this enormous number of ‘letters’ in their proper sequence as a genetic instruction manual? Could evolution have gradually come up with a system like this?

5.9_Thông tin không thể xem như một dạng vật chất hoặc năng lượng. Vật chất và năng lượng chuyển tải thông tin, nhưng chúng không phải là bản thân thông tin. / Information cannot be considered in the same category as matter and energy. It’s true that matter or energy can carry information, but they are not the same as information itself.

5.10_Làm thế nào mà những thông tin chính xác và giầu ý nghĩa lại có thể được tạo ra bởi biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên? Cả hai cơ chế này (biến dị ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên) đều không chứa đựng cơ chế thông minh, một đòi hỏi tất yếu phải có để tạo ra thông tin phức tạp như đã tìm thấy trong mã di truyền. / How can meaningful, precise information be created by accident —by mutation and natural selection? None of these contain the mechanism of intelligence, a requirement for creating complex information such as that found in the genetic code.

5.11_Làm sao mà thông tin di truyền của vi khuẩn có thể tiến hóa dần dần từng tí một để biến thành thông tin của một loài khác, trong khi chỉ cần một hoặc một vài lỗi nhỏ trong hàng triệu chữ cái trong DNA của vi khuẩn đó là đủ để có thể giết chết nó? / How could the genetic information of bacteria gradually evolve into information for another type of being, when only one or a few minor mistakes in the millions of letters in that bacterium’s DNA can kill it?

George Williams[17]

5.12_Gene là một gói thông tin, thay vì một vật thể. Một mô hình của những cặp ba-zơ trong một phân tử DNA chỉ rõ một gene. Còn phân tử DNA chỉ là môi trường chuyên chở chứ không phải là bản thông điệp mà nó chuyên chở” / As George Williams puts it: “The gene is a package of information, not an object. The pattern of base pairs in a DNA molecule specifies the gene. But the DNA molecule is the medium, it’s not the message”

Michael Behe, Darwin’s Black Box[18]

5.13_Hãy xem xét một bản liệt kê từng bước hướng dẫn di truyền. Một biến dị là một thay đổi trong một dòng lệnh trong số các dòng lệnh. Chẳng hạn, thay vì nói “lấy một quả hạch 1/4 inch”, một biến dị có thể nói nhầm là “lấy một quả hạch 3/8 inch”. Hoặc thay vì nói “đặt một cái chốt tròn vào cái hốc tròn”, một biến dị có thể nói nhầm là “đặt một cái chốt tròn vào cái hốc vuông”,… Cái mà một biến dị không thể làm là thay đổi toàn bộ các lệnh trong một bước, tức là không thể cung cấp các lệnh để tạo ra một chiếc máy fax thay vì cái radio” / Consider a step-by-step list of [genetic] instructions. A mutation is a change in one of the lines of instructions. So instead of saying, “Take a ¼-inch nut,” a mutation might say, “Take a ⅜-inch nut.” Or instead of “Place the round peg in the round hole,” we might get “Place the round peg in the square hole” … What a mutation cannot do is change all the instructions in one step—say, [providing instructions] to build a fax machine instead of a radio” (Michael Behe, Darwin’s Black Box , 1996, p. 41)

5.14_Trước đây người ta từng trông mong rằng cơ sở của sự sống là hết sức đơn giản. Nhưng sự trông mong này đã bị đổ vỡ. Sự nhìn, sự chuyển động, và các hoạt động sinh học khác đã chứng minh là chúng không kém tinh vi so với những máy quay truyền hình hoặc máy móc xe cộ. Khoa học đã đạt được những tiến bộ khổng lồ trong sự hiểu biết về hóa học của sự sống hoạt động thế nào, nhưng sự tinh vi và phức tạp của các hệ sinh học ở cấp độ phân tử đã làm tê liệt tham vọng của khoa học muốn giải thích nguồn gốc sự sống / It was once expected that the basis of life would be exceedingly simple. That expectation has been smashed. Vision, motion, and other biological functions have proven to be no less sophisticated than television cameras and automobiles. Science has made enormous progress in understanding how the chemistry of life works, but the elegance and complexity of biological systems at the molecular level have paralyzed science’s attempt to explain their origins

Werner Gitt[19]

5.15_Sai lầm cơ bản của toàn bộ các quan điểm của thuyết tiến hóa là ở vấn đề nguồn gốc của thông tin nằm trong các thực thể sống. Chưa bao giờ chúng ta có thể thấy một hệ mã và thông tin có ý nghĩa có thể bắt nguồn từ chính bản thân nó (thông qua vật chất)… Các định lý của khoa học thông tin tiên đoán rằng điều đó không bao giờ có thể xẩy ra. Do đó một lý thuyết thuần túy vật chất về nguồn gốc sự sống sẽ bị bác bỏ / The basic flaw of all evolutionary views is the origin of the information in living beings. It has never been shown that a coding system and semantic information could originate by itself [through matter] … The information theorems predict that this will never be possible. A purely material origin of life is thus [ruled out]

5.16_Theo quan điểm công nghệ, hệ mã hóa được sử dụng cho sinh vật là tối ưu. Sự thật này củng cố lý lẽ cho rằng đó là một trường hợp của một thiết kế có mục đích rõ ràng, thay vì một sự may rủi ngẫu nhiên” / Werner Gitt: “The coding system used for living beings is optimal from an engineering standpoint. This fact strengthens the argument that it was a case of purposeful design rather that a [lucky] chance”

Stephen Meyer[20]

5.17_Các nhà tiến hóa vẫn cố áp dụng tư duy của Darwin trong thế kỷ 19 vào hiện thực của thế kỷ 21, nhưng tư duy ấy không còn thích ứng được nữa… Tôi nghĩ cuộc cách mạng thông tin xẩy ra trong sinh học đang gióng lên hồi chuông báo tử đối với học thuyết Darwin và các lý thuyết tiến hóa hóa học / Evolutionists are still trying to apply Darwin’s nineteenth-century thinking to a twenty-first century reality, and it’s not working … I think the information revolution taking place in biology is sounding the death knell for Darwinism and chemical evolutionary theories

5.18_Tôi tin rằng lời chứng của khoa học xác nhận tư tưởng hữu thần. Trong khi luôn luôn sẽ có những điểm căng thăng hoặc xung đột chưa ngã ngũ, sự phát triển chủ yếu trong khoa học trong năm thập kỷ qua đã và đang hướng mạnh về phía hữu thần / I believe that the testimony of science supports theism. While there will always be points of tension or unresolved conflict, the major developments in science in the past five decades have been running in a strongly theistic direction

Dean Kenyon[21]

5.19_Lĩnh vực mới mẻ về di truyền phân tử này là nơi chúng ta thấy phần lớn bằng chứng ép buộc phải tin rằng có sự thiết kế trên Trái Đất / This new realm of molecular genetics (is) where we see the most compelling evidence of design on the Earth

Antony Flew[22]

5.20_Những gì tôi nghĩ về sự hình thành DNA chỉ ra rằng trí thông minh ắt phải liên quan tới việc tập hợp những nguyên tố đa dạng phi thường này lại với nhau” / What I think the DNA material has done is show that intelligence must have been involved in getting these extraordinary diverse elements together

6/ Mutations vs Natural Selection / Đột biến chống lại Chọn lọc Tự nhiên

Kent R. Rieske[23]

6.1_Một trong những ví dụ điển hình nhất về sự vô nghĩa của tiến hóa là ý nghĩ cho rằng một con chim không có cánh bắt đầu tiến hóa một cái cánh… Cánh chim cụt lủn không khiến con chim thích nghi hơn với môi trường của nó… Tại sao một con chim có thể tiến hóa một cái cánh mới nhú ra mà vô dụng? Con chim có một nửa cái cánh sẽ bị rơi vào tình thế bất lợi trong môi trường của nó. Tại sao con chim vẫn tiếp tục hàng triệu thế hệ để cải thiện một cái cánh cụt vô ích? Một chú chim có cánh cụt vô ích sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng. Điều này trái ngược với chọn lọc tự nhiên / One of the best examples of evolution nonsense is the thought that a wingless bird began to evolve a wing… The wing stub did not make the bird more adaptable to his environment… Why would a bird evolve wing stubs that are useless?… The bird with a half-size wing is placed at a disadvantage in its environment. Why would the bird continue for millions of generations to improve a wing stub that is useless?… A bird with a useless wing is at a severe disadvantage. This is the opposite of natural selection.

6.2_Chúng ta được các nhà tiến hóa cho biết rằng một con cá vùng vẫy khỏi mặt biển và rơi trên mặt đất và trở thành một sinh vật trên đất liền … Mang cá được tạo ra để lọc oxy từ nước, chứ không phải từ không khí. Trên mặt đất nó sẽ nghẹt thở và thở gấp trước khi lật trở lại nước biển an toàn. Tại sao nó lại làm điều ngu xuẩn như vậy? Sự vùng vẫy và nghẹt thở như thế vẫn tiếp tục trong hàng triệu thế hệ cho đến khi cá dần dần đỡ nghẹt thở hơn. Mang của nó phát triển thành phổi để có thể thở không khí trên mặt đất, nhưng bây giờ nó lại có nguy cơ bị chết đuối dưới nước / We are told by evolutionists that a fish wiggled out of the sea onto dry land and became a land creature… The gills of the fish are made for extracting oxygen from water, not from air. He chokes (nghẹt thở) and gasps (hổn hển) before flipping back into the safety of the water. Why would he do such a stupid thing? This wiggling and choking continues for millions of generation until the fish chokes less and less. His gills evolve into lungs so he can breathe air on dry land, but now he is at risk of drowning in the water.

7/ Darwin’s Anti-woman View / Tư tưởng coi thường phụ nữ

7.1_Cái ác mà thuyết tiến hóa tạo ra đã vượt quá sức lĩnh hội của con người. Ấy thế mà, bất chấp những đau khổ do học thuyết này gây ra mà vẫn chưa được kể, bất chấp việc hoàn toàn không có bằng chứng để chứng minh, bất chấp sự tăng lên ngày càng nhiều những bằng chứng ủng hộ quan điểm sáng tạo của Kinh Thánh, Thuyết Tiến hóa đến nay vẫn là quan điểm thống trị trong hệ thống giáo dục công cộng trên toàn thế giới, thống trị hệ thống truyền thông, công nghiệp giải trí, và hầu như tất cả mọi phương diện khác trong xã hội chúng ta. Đã đến lúc phải ngăn chặn nó lại! / The evil that evolution has generated is beyond human comprehension. And yet, despite the untold misery and suffering caused by evolutionary principles, despite the total lack of supporting evidence, despite the growing body of scientific evidence supporting the Biblical view of creation, evolution remains the world view that dominates our public educational system, the news media, the entertainment industry, and virtually every other facet of our society. It is time to stop it![24]

7.2_Sự khác biệt chủ yếu về năng lực trí tuệ giữa hai giới tỏ rõ bởi việc đàn ông đạt tới những địa vị cao hơn so với phụ nữ trong bất kỳ lĩnh vực nào mà nó quan tâm / The chief distinction in the intellectual powers of the two sexes is shewn by man’s attaining to a higher eminence, in whatever he takes up, than can woman[25]

8/ Evolutionary Racism / Tinh thần kỳ thị chủng tộc

Adolf Hitler, Mein Kampf

8.1_Kẻ mạnh hơn phải thống trị và không pha trộn với kẻ yếu, vì như thế sẽ làm mất đi sự vĩ đại của chính mình. Chỉ những kẻ sinh ra yếu đuối mới có thể coi điều này là độc ác, nhưng rốt cuộc kẻ ấy cũng chỉ là một kẻ yếu và bị giới hạn; vì nếu điều luật này không chiếm ưu thế thì không thể hình dung được bất kỳ một sự phát triển cao hơn nào của sinh vật hữu cơ / The stronger must dominate and not blend with the weaker, thus sacrificing his own greatness. Only the born weakling can view this as cruel, but he, after all, is only a weak and limited man; for if this law did not prevail, any conceivable higher development (Hoherentwicklung) of organic living beings would be unthinkable (Hitler, Mein Kampf)[26]

Conservapedia

8.2_Những luận văn của Darwin, vốn có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 19, đã cung cấp một luận cứ cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc / Darwin’s writings, which became very influential in the late 19th century, provided an argument for racism. (Conservapedia/Evolutionary racism)[27]

Stephen Jay Gould

8.3_Luận cứ sinh học của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có thể đã trở thành phổ biến từ trước năm 1859 (năm Darwin công bố cuốn Về Nguồn gốc các loài, ND), nhưng mức độ nghiêm trọng của nó tăng lên rất nhiều kể từ khi người ta chấp nhận Thuyết Tiến hóa / Biological arguments for racism may have been common before 1859, but they increased by orders of magnitude following the acceptance of evolutionary theory[28]

Ken Ham

8.4_Trong số những người định cư sớm ở Úc nhiều người cho rằng thổ dân Úc kém thông minh hơn người da trắng, bởi vì thổ dân không tiến hóa bằng người da trắng trên quy mô tiến hóa. Thực tế, Bảo tàng Hobart ở Tasmania năm 1984 đã liệt kê đây là một trong những lý do tại sao những người định cư da trắng đầu tiên đã giết hại thổ dân nhiều hết mức có thể tại quốc gia này / Many of the early settlers of Australia considered the Australian Aborigines to be less intelligent than the ‘white man,’ because aborigines had not evolved as far as whites on the evolutionary scale. In fact, the Hobart Museum in Tasmania in 1984 listed this as one of the reasons why early white settlers killed as many aborigines as they could in that state (Ken Ham, Evolution: The Lie, 1987, p. 86)[29].

Richard Weikart, GS sử học tại Đại học tiểu bang California

8.5_Học thuyết Darwin không tự nó tạo ra Holocaust (Trại tập trung của Đức quốc xã), nhưng không có Học thuyết Darwin, đặc biệt các lý thuyết con của nó như thuyết ưu sinh và Darwin xã hội, cả Hiler lẫn những phần từ quốc xã đi theo hắn đều sẽ không có một chỗ dựa khoa học cần thiết để tự thuyết phục mình và thuyết phục những kẻ hợp tác với chúng rằng một trong những sự độc ác kinh khủng nhất lại thực sự đáng được ca ngợi về mặt đạo đức. Học thuyết Darwin – hoặc ít nhất một sự diễn giải theo chủ nghĩa tự nhiên nào đó của học thuyết Darwin – đã thành công trong việc làm cho mọi người thay đổi quan niệm về đạo đức / Darwinism by itself did not produce the Holocaust, but without Darwinism, especially in its social Darwinist and eugenics permutations, neither Hitler nor his Nazi followers would have had the necessary scientific underpinnings to convince themselves and their collaborators that one of the world’s greatest atrocities was really morally praiseworthy. Darwinism – or at least some naturalistic interpretation of Darwinism – succeeded in turning morality on its head (Richard Weikart, From Darwin to Hitler)[30]

Lý Tôn Ngô

8.6_Điều luật của Darwin rút ra từ xã hội cầm thú, nó mâu thuẫn với xã hội loài người, luật của Darwin nếu ứng dụng trong xã hội loài người, làm nền tảng tạo ra một thế giới loài người chém giết lẫn nhau, nên không thể không bác bỏ được (Hậu Hắc Học, NXB Văn hóa Thông tin)[31].

 

PVHg 01/04/2018 Mừng Lễ Phục Sinh

 

CHÚ THÍCH

[1] https://hackernoon.com/the-greatest-enemy-of-knowledge-is-not-ignorance-it-is-the-illusion-of-knowledge-6dc94fe3519a

[2] https://www.newscientist.com/issue/2692/

[3] Macro-evolution Vs. Micro-evolution? https://freethoughtkampala.wordpress.com/category/evolution/

[4] Ariel Roth, Where Did Life Come From, page 6 https://www.slideshare.net/arielroth/15-the-astonishing-genesis-flood-part-2-11697549

[5] http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html#comment-form

[6] https://www.amazon.com/Evolution-Fossils-Say-Duane-Gish/dp/B001ZRKJMG

https://www.amazon.com/Evolution-Fossils-Still-Say-No/dp/0890511128

[7] http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html#comment-form

[8] https://futurism.com/left-handed-life/

[9] http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html#comment-form

[10] Gregor Mendel, by David Coppedge, https://crev.info/scientists/gregor-mendel/

[11] Gregor Mendel, by David Coppedge, https://crev.info/scientists/gregor-mendel/

[12] http://www.darwinismrefuted.com/short_history_03.html

[13] https://evolutionnews.org/2006/07/mathematicians_and_evolution/

[14] http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html#comment-form

[15] Books: The Big Argument: Does God Exist? By John Ashton, ‎Michael Westacott – 2006

[16] DNA, The Tiny Code That’s Toppling Evolution, 21/05/2005, by Mario Seiglie https://www.ucg.org/the-good-news/dna-the-tiny-code-thats-toppling-evolution

[17] Như 23

[18] Như 23

[19] Như 23

[20] Như 23

[21] Như 23

[22] Như 23

[23] http://humansarefree.com/2013/12/9-scienctific-facts-prove-theory-of.html#comment-form

[24] Darwin’s Anti-women views http://www.whatyouknowmightnotbeso.com/darwin.html

[25] http://charles-darwin.classic-literature.co.uk/the-descent-of-man/ebook-page-361.asp

[26] http://www.conservapedia.com/Evolutionary_racism

[27] http://www.conservapedia.com/Evolutionary_racism

[28] http://www.icr.org/index.php?module=articles&action=view&ID=268 http://www.conservapedia.com/Evolutionary_racism

[29] http://www.conservapedia.com/Evolutionary_racism

[30] Wikipedia, From Darwin to Hitler, Richard Weikart https://en.wikipedia.org/wiki/From_Darwin_to_Hitler

[31] http://phongthuyquan.com/diendan/index.php?PHPSESSID=sdo87ecb2hir5isp9kn2pp2qa0&topic=941.15

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s