Quotes about Pasteur / Trích dẫn ý kiến nói về Pasteur

Louis Pasteur is a magnificent monument in science in general, especially in chemistry, biology and medicine. You can not understand the nature of life without knowing the laws of life discovered by Pasteur. So you can not know the truth of evolution if you do not read Pasteur and scientists’ opinions about Pasteur 

Louis Pasteur là một tượng đài kỳ vĩ trong khoa học nói chung, đặc biệt trong hóa học, sinh học và y học. Bạn không thể hiểu rõ bản chất của sự sống mà không biết các định luật về sự sống do Pasteur khám phá. Do đó bạn cũng không thể biết được sự thật thuyết tiến hóa nếu bạn không đọc Pasteur và ý kiến của các nhà khoa học nói về Pasteur…

David F. Coppedge

David Coppedge là một nhà khoa học lớn của NASA. Trong 14 năm, từ 1997 đến 2011, ông làm việc tại viện nghiên cứu JPL (Jet Propulsion Laboratory) thuộc NASA, chuyên nghiên cứu chuyến bay nhiều tham vọng nhất giữa các hành tinh là chuyến bay tới Sao Thổ. Trong phần lớn thời gian đó, ông là người lãnh đạo nhóm quản lý hệ thống của chuyến bay, nối kết 15 trung tâm mạng và 200 computers trên khắp nước Mỹ và Âu Châu cùng làm việc với nhau[1]. Say đây là những nhận định của Coppedge về Louis Pasteur [01]

1/ Ai đóng góp vào việc cứu sống con người hơn bất kỳ một nhà khoa học nào khác? Ai được gọi là nhà sinh học vĩ đại nhất mọi thời đai? Ai, bằng những khám phá của mình, đã tạo nên cuộc cách mạng trong y khoa và sức khỏe công đồng? Đó là Louis Pasteur, một người tin vào Đấng Sáng tạo và một người Thiên Chúa giáo / Who contributed more to the saving of human lives than any other scientist?  Who has been called the greatest biologist of all time?  Who revolutionized medicine and public health with his discoveries?  A creationist and a Christian – Louis Pasteur.

2/ Để khỏi nói đức tin vào Chúa có hại cho khoa học; bạn chẳng phải nhìn vào đâu khác con người vĩ đại (Pasteur) đã nói: “Càng nghiên cứu tự nhiên, tôi càng kinh ngạc trước công trình sáng tạo của Đấng Sáng tạo” / Let no one claim that faith in God is detrimental to science; you need look no farther than to this great man who said, “The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator.”

3/ Hàng ngày, nếu bạn uống sữa không bị chua, nếu bạn thưởng thức nhiều thực phẩm bổ dưỡng khác, nếu bạn được tiêm chủng để tránh được những bệnh chết người, nếu bạn được sống thọ hơn tổ tiên của bạn, thì bạn hãy biết ơn (Pasteur) ông bác sĩ giỏi người Pháp, bởi vì bạn nợ ông ấy nhiều vì sức khỏe thể chất và sự an toàn của bạn /If you enjoy milk that doesn’t spoil in a day, if you enjoy a wide variety of healthy foods, if you can take a quick shot and then live without fear of deadly diseases, if you enjoy a longer life than your ancestors did, you should thank the good doctor from France, because you owe much of your physical health and safety to him.

4/ Khám phá của Pasteur vang lên hồi chuông báo tử hàng thế kỷ đối với những phỏng đoán về tiến hóa / Pasteur’s discoveries sounded the death knell for centuries of evolutionary speculation.

5/ Ngày nay chúng ta biết rằng proteins, được tạo nên bởi 100% acid amin thuận tay trái, không thể hoạt động được nếu chúng đối xứng phải-trái (hỗn hợp cả phân tử thuận phải lẫn thuận trái), nhưng làm thế nào mà phân tử sự sống chỉ thuận một tay, trong khi khả năng thuận trái hoặc phải là như nhau? Dường như đây là một bằng chứng rõ ràng của thiết kế thông minh, bởi vì xác suất xuất hiện chỉ một tay trong một chuỗi acid amin là nhỏ đến mức gần như bằng 0, giống như tung một đồng xu một trăm lần đều ngửa. Pasteur xem đây là một bằng chứng chắc chắn về Đấng Sáng tạo, nhưng các nhà tiến hóa ngày nay vẫn tiếp tục chống lại sự thật đã được quan sát này, họ cố tìm một quá trình tự nhiên (không sống) tạo ra những phân tử chỉ thuận một tay này hay tay kia. Nhưng đến hôm nay, họ không đạt được một kết quả nào cả / We now know that proteins, which are made up of 100% pure left-handed amino acids, could not function if they were racemic (mixtures of both hands), but how did life get started with just one hand, when both are equally probable? This appears to be a clear evidence of intelligent design, because the probability of getting just one hand in a chain of amino acids is vanishingly small, like flipping a coin and getting heads a hundred times in a row. Pasteur certainly considered this an evidence of a Creator, but today evolutionists are continuing to struggle with this observational fact, looking for some natural process that would yield even a hopeful majority to one hand or the other. To this day, none has succeeded.

6/ Khám phá của Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống là một trong hai vật chướng ngại mà ông đã dựng lên trên con đường của thuyết tiến hóa, những chướng ngại ngày càng lớn hơn qua thời gian. Khám phá của Pasteur và Mendel làm cho những hy vọng ban đầu của những môn đệ của học thuyết Darwin tắt lịm. Không may, các nhà tiến hóa cố nghĩ rằng những lực tự nhiên không được hướng dẫn có thể vượt qua những trở ngại này. Ngày nay Pasteur khoan khoái chứng kiến cuộc tranh cãi của lý thuyết thiết kế thông minh chống lại chủ nghĩa tự nhiên, vì ông đã từng đấu tránh chống lại những ngờ vuẹc đối với lý thuyết của ông, và ông biết những khó khăn trong việc buộc những kẻ phê bình ông phải đối mặt với sự thật. Sự kiên trì bền bỉ của ông, và lý lẽ không thể bác bỏ trong những khám phá của ông đã mang chiến thắng đến cho ông mãi mãi / Pasteur’s discovery of chirality is one of two major obstacles he erected in the path of evolutionary theory, obstacles that have only gotten higher over time. The early hopes of the Darwinians should have died in their tracks with discoveries of Pasteur and Mendel. Unfortunately, evolutionists persist in thinking that unguided natural forces can surmount these obstacles. Pasteur would feel at home today with the controversy over intelligent design vs naturalism, because he fought the skeptics of his day, and knew the difficulty of getting his critics to face the facts. His persistence, and the irrefutable nature of his findings, gave him eventual success.

7/ Chướng ngại thứ hai mà Pasteur đã dựng lên đối với thuyết tiến hóa là Định luật Tạo sinh do ông khám phá, đó là nguyên lý khẳng định rằng sự sống chỉ ra đời từ sự sống… Vấn đề này dẫn tới thí nghiệm bình cổ cong thiên nga nổi tiếng… Viện Hàn lâm Khoa học Pháp nhận định những quan sát của Pasteur là “sự chính xác hoàn hảo nhất”, và cuối cùng, những kẻ phê bình ông cay đắng nhất và những kẻ bênh vực học thuyết sự sống hình thành tự phát hăng hái nhất cũng phải đồng ý / The other obstacle Pasteur raised to evolution was his law of biogenesis, the principle that only life begets life… This problem led to his famous swan-necked flask experiment… The Academy of Sciences judged Pasteur’s observations to be “of the most perfect exactitude,”and in the end, even his bitterest critics and the most ardent advocates of spontaneous generation acquiesced.

8/ Ngày nay, những người tin vào thuyết sự sống hình thành tự phát đang quay lại trả thù.Họ được gọi là những nhà sinh học thiên văn (astrobiologists) và nhà tiến hóa hóa học… Họ có bất kỳ bằng chứng nào cho học thuyết này không? Tuyệt đối không. Định luật Tạo sinh do Pasteur khám phá, rằng sự sống chỉ ra đời từ sự sống, vẫn đứng vững như nó đã đứng vững năm 1862 / Today, believers in spontaneous generation are back with a vengeance. They are called astrobiologists and chemical evolutionists… Do they have any evidence for this?  Absolutely not. Pasteur’s Law of Biogenesis—that only life begets life—stands as firm as it did in 1862.

9/ Ngay cả khi đó Pasteur dường như tin rằng sự sống quá phi thường đến nỗi không thể giải thích được bằng những tác động hóa học dưới các lực tự nhiên / Pasteur appears to have convinced himself even back then that Life was too extraordinary to explain with chemicals acting under natural forces.

10/ John Hudson Tiner nói, “Pasteur phủ nhận thuyết tiến hóa vì những lý do khoa học. Ông là nhà khoa học đầu tiên ở Âu Châu làm điều đó… Ông nói, “…Một cái gì đó sâu thẳm trong linh hồn nói với chúng ta rằng vũ trụ (phức tạp) hơn nhiều so với một sự xếp đặt các thành phần nhất định trong một sự cân bằng cơ học, xuất hiện từ đống hỗn độn các nguyên tố nhờ một tác động dần dần của các lực của Tự nhiên”. Đây là một sự bác bỏ rõ ràng đối với chủ nghĩa tự nhiên của học thuyết Darwin / John Hudson Tiner said, “Pasteur rejected the theory of evolution for scientific reasons. He was the first European scientist to do so… He said, “… Something deep in our soul tells us that the universe is more than an arrangement of certain compounds in a mechanical equilibrium, arisen from the chaos of elements by a gradual action of Nature’s forces”. This is a clear rejection of Darwinian naturalism.

11/ Ngày nay, bất chấp việc thuyết tiến hóa xâm lấn vào viện Pasteur, các nhà tiến hóa không thể tuyên bố Louis Pasteur là người của họ. Thiết nghĩ Pasteur hài lòng với tiến bộ trong y khoa nhưng không thể chấp nhận tư tưởng của thuyết tiến hóa / Despite the evolution that permeates today’s Pasteur Institute, evolutionists cannot claim Louis Pasteur as their own. We think he would be pleased at the progress in medicine but appalled at the evolutionary mindset.

Institut Pasteur, Paris [02]

12/ Ông thiết lập nên một định luật cơ bản: “Chỉ những sản phẩm sinh ra dưới ảnh hưởng của sự sống thì mới bất đối xứng, bởi sự chế tạo ra chúng chỉ huy những lực vũ trụ mà bản thân những lực này cũng bất đối xứng”. Tính bất đối xứng là ranh giới phân biệt thế giới sống với thế giới không sống / Il formule une loi fondamentale: “Seuls les produits nés sous l’influence de la vie sont dissymétriques, cela parce qu’à leur élaboration président des forces cosmiques qui sont elles-mêmes dissymétriques”. La dissymétrie est la grande ligne de démarcation entre le monde organique et le monde minéral.

Jean Rostand [03]

13/ Một khối lượng công trình như của Pasteur là không thể tưởng tượng nổi trong thời đại ngày nay: không ai có thể sáng tạo ra một khoa học toàn diện như thế / A body of work such as Pasteur’s is inconceivable in our time: no man would be given a chance to create a whole science.

Jacques-Yves Cousteau [03]

14/ Trong những năm 1860, Pasteur không chỉ áp dụng lý thuyết mầm bệnh của ông để sáng tạo ra phương pháp “Pasteur hóa” (tẩy trùng), cứu được nên công nghiệp rượu vang và dấm của Pháp, mà còn tìm ra cả nguyên nhân lẫn các cứu chữa bệnh cho tơ tằm, cứu cho các nhà trồng trọt hàng triệu dollars. Khi Napoleon III hỏi nhà khoa học tại sao ông không kiếm lợi một cách hợp pháp từ những khám phá của ông, Pasteur trả lời: “Ở Pháp các nhà khoa học xem việc làm đó là tự hạ mình xuống” / In the 1860s, Pasteur not only applied his germ theory to create “Pasteurization,” rescuing France’s wine and vinegar industries, but also found both the cause and cure of silkworm disease, saving growers millions of dollars. When Napoleon asked the scientist why he had not legitimately profited by his findings, Pasteur replied: “In France scientists would consider they lowered themselves by doing so.”

Émile Roux [03]

15/ Tác phẩm của Pasteur thật đáng ca ngợi; nó chứng tỏ thiên tài của ông, nhưng phải sống gần gữi ông thì mới biết tất cả cái thiện tâm trong lòng ông / L’oeuvre de Pasteur est admirable; elle montre son génie, mais it faut avoir vécu dans son intimité pour connaître toute la bonté de son coeur. / The work of Pasteur is admirable; it shows his genius, but it must have been experienced intimately to know all the goodness of his heart.

Dr. Alan Gillen and Frank Sherwin [04]

16/ Không lâu sau khi Darwin công bố cuốn Về Nguồn gốc các loài năm 1859, Pasteur bắt đầu thách thức ý tưởng sự sống hình thành tự phát ─ nền tảng của quan điểm tiến hóa về nguồn gốc sự sống. Thí nghiệm bình cổ cong thiên nga đơn giản nhưng tao nhã của Pasteur không chỉ đặt dấu chấm hết cho tư tưởng sự sống ra đời từ cái không sốmng, mà còn đặt nền tảng cho Định luật Tạo sinh: Sự sống chỉ ra đời từ sự sống / Shortly after Darwin published On the Origin of Species in 1859, Pasteur began to challenge the idea of spontaneous generation—the foundation of the evolutionary view on the origin of life. Pasteur’s simple, but elegant swan-necked flask experiments not only put to rest the organic life-from-non-life idea, but also set the foundation for the law of biogenesis: life only comes from life.

17/ Bất chấp xu hướng phát triển của thuyết tiến hóa ở Âu Châu, Pasteur chống lại học thuyết này. Ông cũng chống lại học thuyết Lamarck và tư tưởng theo chủ nghĩa tự nhiên của Pouchet. Cùng lúc đó, dựa trên những thí nghiệm của Pasteur bóc trần (sai lầm) của học thuyết sự sống hình thành tự phát, giới tinh hoa ở Pháp cũng vận động mạnh mẽ chống lại học thuyết Darwin / Despite the growing trend elsewhere in Europe, Pasteur came to oppose evolution. His opposition was also against Lamarckism and Pouchet’s naturalistic ideas. At the same time the French scientific elite campaigned vigorously against Darwinism based on Pasteur’s experiments exposing spontaneous generation.

18/ Thực tế là bà Flourens, người kế vị George Cubier trong cương vị lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, đã chống lại học thuyết Darwin. Năm 1864 Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã công bố cuốn Khảo sát của Flourens về cuốn Nguồn gốc Các Loài của Darwin (Examen du livre de M. Darwin sur l’origine des especes). Chủ đề của cuốn sách này là thuyết tiến hóa Darwin phụ thuộc vào vấn đề sự sống hình thành tự phát, và do đó học thuyết này không thể được xem xét, bởi vì học thuyết sự sống hình thành tự phát là sai / In fact, Mrs. Flourens, who succeeded George Cuvier as secretary for the French Academy of Sciences, opposed Darwinism. The French Academy of Sciences published Flourens’ Examining the Book Written by Mr. Darwin Concerning the Origin of Species (Examen du livre de M. Darwin sur l’origine des especes) in 1864. The theme of the book was that Darwinian evolution depended on the occurrence of spontaneous generation and therefore could not be considered because spontaneous generation was false (Farley 1974).

19/ Pasteur không chỉ rọi ánh sáng vào vấn đề nguồn gốc sự sống mà còn giải quyết vấn đề đó. Các nhà khoa học hàng đầu của Pháp tập hợp lại vì lý do những ngụ ý chính trị và tôn giáo của tư tươmgr tiến hóa. Trong không khí mamg mầu sắc chính trị này, nhiều thành viên trong giới tinh hoa Pháp ưa thích Pasteur hơn Pouchet trên những vấn đề chính trị và khoa học. Nhiều nhà khoa học trong số này hợp nhau lại trong cuộc tấn công hai ngạnh vào học thuyết Darwin và học thuyết sự sống hình thành tự phát / Pasteur not only gave light to the question of origins, but he also resolved it. Other leading French scientists rallied to the cause because of political and religious implications of evolutionary ideas. In this politically charged climate, many members of the French scientific elite preferred Pasteur over Pouchet on political and scientific grounds. Many of these scientists joined the two-pronged attack against Darwinism and spontaneous generation.

20/ Dường như không ai chú ý tới sự khăng khăng ngoan cố của Pouchet cũng như những người trước ông ta coi trọng học thuyết sự sống hình thành tự phát. Pouchet vẫn bám lấy chủ nghĩa duy vật, thuyết biến hình và thuyết vô thần. Nhưng bất kể tên gọi là gì, học thuyết sự sống hình thành tự phát quá nguy hiểm để có thể khoan thứ. Một đa số trong cộng đồng khoa học Pháp đã liên kết chống lại học thuyết sự sống hình thành tự phát / No one seemed to pay attention to Pouchet’s insistence, like others before him, regarding spontaneous generation. Pouchet was associated with the forces of materialism, transformism, and atheism. But whatever the title, the doctrine of spontaneous generation was too dangerous to tolerate. A majority of the French scientific community was allied against spontaneous generation.

21/ Bất chấp lời can ngăn của bạn bè và đồng nghiệp rằng ông sẽ lãng phí thì giờ quý báu, Pasteur đã không thể cưỡng lại việc trở lại cuộc chiến lý lẽ. Ông cảm thấy có một nghĩa vụ yêu nước và niềm tin tôn giáo để đối đầu với Pouchet và chủ nghĩa tự do mới nguy hiểm của châu Âu. Năm 1864 Pasteur đã đưa ra bài phát biểu nổi tiếng của mình cung cấp “bằng chứng” cuối cùng của ông đã loại bỏ học thuyết sự sống hình thành tự phát / Pasteur, in spite of the entreaties of friends and colleagues who said he was wasting precious time, could not resist returning to the battleground. He felt a sense of patriotic duty and religious conviction to confront Pouchet and the dangerous new liberalism of Europe. In 1864 Pasteur gave his famous speech that provided his final “proof” that dismissed spontaneous generation.

22/ Pasteur không chỉ bác bỏ cái ý tưởng xa lạ về việc người ta có thể thu được một cái gì đó từ hư không, mà còn duy trì quan điểm sự sống phải ra đời từ sự sống trước đó hoặc từ Tác giả của Sự Sống / Pasteur not only refuted the strange idea that one can get something from nothing, but he maintained life must come from other life or the Author of Life.

Ann Lamont [05]

23/ Louis Pasteur mất ngày 28/09/1895. Đóng góp của ông cho khoa học thực sự là vĩ đại. Đức tin Thiên Chúa giáo của ông giúp ông vượt qua nhiều thủe thách. Ông tin tưởng vững chắc vào sự sáng tạo (của Chúa) và mạnh mẽ chống đối thuyết tiến hóa của Darwin bởi vì học thuyết này không phù hợp với bằng chứng khoa học / Louis Pasteur died on September 28, 1895, after a long and fruitful life. His contributions to science were truly outstanding. His Christian faith sustained him through many trials. He firmly believed in creation, and strongly opposed Darwin’s theory of evolution because it did not fit well with scientific evidence.

Joseph Lister [06]

Trong diễn văn chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Louis Pasteur, tổ chức tại Đại học Sorbonne, Paris, ngày 27/12/1892, nhà phẫu thuật vĩ đại của nước Anh là Joseph Lister nói:

24/ Tôi có đặc ân lớn lao được chuyển tới ngài lòng biết ơn và sự kính trọng từ tất cả những người làm việc trong y khoa và ngành phẫu thuật; thật đúng đắn khi nói rằng, trong tất cả mọi người trên thế giới ngày nay, y khoa nợ ngài nhiều nhất … Trong nhiều thế kỷ, (nguyên nhân) bệnh truyền nhiễm đã bị che phủ dưới một tấm màn đen tối. Khi khám phá nguồn gốc vi khuẩn của bệnh tật, ngài đã vén bức màn đen tối đó lên! / It is my great privilege to convey to you, tributes, thanks and respect from all involved in medicine and surgery; it is true to say that, of all people in the world today, medical sciences owe you the most … For centuries, infectious diseases have been shrouded, as it were under a dark curtain. In discovering the microbial origin of disease you have raised that dark curtain!

PVHg, 19/03/2018

 

Sources:

[01] Creation-Evolution Headlines http://crev.info/?scientists=louis-pasteur

[02] Institut Pasteur, Louis Pasteur https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/notre-histoire/premiere-epoque-1847-1862-0

[03] Science Quotes by Louis Pasteur https://todayinsci.com/P/Pasteur_Louis/PasteurLouis-Quotations.htm

[04] Louis Pasteur’s Views on Creation, Evolution, and the Genesis of Germs https://answersingenesis.org/origin-of-life/louis-pasteurs-views-on-creation-evolution-germs/

[05] Louis Pasteur (1822–1895): Outstanding scientist and opponent of evolution  http://creation.com/louis-pasteur

[06] The life and works of Louis Pasteur http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2672.2001.01495.x/pdf

Cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur [04]

Năm Sự kiện
1822 27/12/1822, Louis Pasteur ra đời tại Dole, Jura, Pháp
1848 Khám phá Định luật bất đối xứng của sự sống (Tinh thể của phân tử sự sống bất đối xứng)
1857 Chứng minh rằng vi khuẩn gây ra hiện tượng lên men (tạo ra acid lactic trong sữa, bơ)
1862 Khám phá ra Định luật Tạo sinh (Biogenesis), bác bỏ học thuyết sự sống hình thành tự phát.
1862 Được bầu vào Viện hàn lâm khoa học Pháp
1864 Phát minh ra phương pháp diệt khuẩn (phương pháp “pasteurization”) để bảo quản rượu và thực phẩm.
1867 Giúp Joseph Lister phương pháp tẩy trùng trong phẫu thuật, giữ vệ sinh trong bệnh viện
1870 Tìm ra nguyên nhân bệnh đối với tơ tằm
1873 Được bầu vào Viện hàn lâm Y khoa Pháp
1877 Nếu lên lý thuyết về mầm bệnh (Lý thuyết về vi trùng)
1879 Khám phá ra phương pháp chủng ngừa, đặt nền móng cho miễn nhiễm học.
1881 Thí nghiệm thành công việc chủng ngừa bệnh than cho cừu
1881 Được tặng thưởng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh (Grand Cross of the Legion of Honor)
1882 Được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp
1885 Thí nghiệm thành công việc chungt ngừa bệnh chó dại trên cơ thể của Joseph Meister
1894 Viện Pasteur Paris chế tạo thành công vaccine cho bệnh bạch hầu (diphtheria)
1895 28/09/1895 Louis Pasteur mất tại Saint Cloud (gần Paris), Pháp

 

 

 

Advertisement

2 thoughts on “Quotes about Pasteur / Trích dẫn ý kiến nói về Pasteur

 1. Bac Hung oi!
  Từ bé cháu đã ngưỡng mộ nhà bác học Louis Pasteur vô cùng,nhiều lúc vào bệnh viện thấy sự quan trọng của việc tẩy trùng và vacxin,thuốc kháng sinh đã cứu sống toàn bộ nhân loại.Ai trong tất cả chúng ta thoát khỏi bệnh tật và không bị vết thương nào trong đời,vì vậy hãy nghĩ về nhà bác học này với sự biết ơn sâu sắc nhất.
  Ngoài ra chúng ta cũng phải nhìn vào cuộc đời của ông để sống lương thiện và đặc biệt là khiêm nhường,chỉ có như vậy chúng ta mới chịu tìm tòi,sáng tạo để ngày càng hiểu biết thế giới tự nhiên.Nhìn vào thế giới tự nhiên tuyệt diệu để con người học hỏi nó mà giúp ích cho xã hội và tiến bộ.
  Ví dụ: Nhìn con chim vỗ cánh và nhảy bước đầu tạo đà để bay con người làm ra máy bay,nhìn con cá heo con người làm ra tàu ngầm giống giống vậy,nghiên cứu cây cỏ thực vậy con người chiết xuất được 1 số thuốc,nhìn xương cá con người tạo ra được kết cấu vững chắc trong xây dựng…

  Thích

  • Bạn “thông minh tbnx” thân mến.
   Cám ơn bạn vì đã nhắc đến công lao vĩ đại của Louis Pasteur. Đúng là toàn bộ nhân loại đều nợ Pasteur rất nhiều, vì:
   – Hàng ngày chúng ta sử dụng thực phẩm an toàn thông qua quy trình “pasteurised” (vô trùng hóa theo phương pháp của Pasteur).
   – Mọi người đều ít nhất một lần đã được tiêm chủng vaccine nên tránh được những bệnh nguy hiểm như đậu mùa, bại liệt,…
   – Bệnh nhân hậu phẫu đều sống sót (trước đây 90% bị chết vì nhiễm trùng sau khi mổ)
   Vì thế ông được coi là cha đẻ của vi sinh học, cha đẻ miễn nhiễm học, và cha đẻ của y khoa hiện đại.
   Tất cả mọi người đều biết rõ điều đó và thừa nhận sự thật đó, vì thế Viện Pasteur và tượng đài Pasteur có mặt trên khắp thế giới.
   Nhưng TRỚ TRÊU thay, rất ít người biết rằng Pasteur còn là một trong những nhà bác học vĩ đại nhất mọi thời đại vì đã tìm ra những NGUYÊN LÝ PHỔ QUÁT của vũ trụ, tương tư như Isaac Newton, Albert Einstein,… Cụ thể đó là:
   1/ ĐỊNH LUẬT BẤT ĐỐI XỨNG CỦA SỰ SỐNG (Law of Life Asymmetry)
   2/ ĐỊNH LUẬT TẠO SINH (Law of Biogensis).
   Vậy câu hỏi đáng suy ngẫm là tại sao rất ít người biết 2 định luật đó?
   Một trong những lý do, và có thể là lý do chủ yếu, là vì cả hai định luật đó đều TỰ ĐỘNG BÁC BỎ thuyết tiến hóa của Darwin.
   Giới tiến hóa RẤT SỢ 2 định luật này. Họ tìm mọi cách che giấu 2 định luật này, càng ít người biết càng tốt. Trong trường hợp buộc phải nhắc đến, họ không dám gọi đó là những định luật, mà dùng cách diễn đạt khéo léo để hạ thấp giá trị của những định luật đó.
   Thí dụ, trong bài “Biogenesis” trên Wikipedia, một trang ủng hộ thuyết tiến hóa, họ mô tả Biogenesis như một “niềm tin” (belief). Nhưng rồi chính những điều họ trình bày lại tự nói lên rằng kết luận của Pasteur thể hiện một nguyên lý phổ quát của sự sống.
   Một biểu hiện khác, trong khi giả thuyết Phi Tạo sinh (Abiogenesis) được dạy cho học sinh ở trường phổ thông như một “sự thật” đã xảy ra, thì Định luật Tạo sinh không hề được dạy.
   Tôi đã gặp một cô giáo dạy thuyết tiến hóa ở trường phổ thông, tôi hỏi cô giáo đó về những định luật của Pasteur, cô giáo đó thú nhận không hề biết, chưa hề nghe ai nói đến.
   Năm nay la 2018, chỉ còn 4 năm nữa là kỷ niệm 200 ngày sinh của Pasteur. Từ nay đến đó, hy vọng nhiều SỰ THẬT VỀ CÔNG LAO của Pasteur sẽ được làm cho sáng tỏ với toàn nhân loại.
   PVHg

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s