The Scandal at the Zoo / Vụ bê bối ở vườn thú

Blank (3) copy

Abstract: “One hundred years later, the Ota Benga episode remains a perfect illustration of the racism that pervaded New York at the time”. That is a remark, a conclusion in the article “The Scandal at the Zoo” by Mitch Keller on The New York Times, 06 Auguts 2006. PVHg’s Home would like to introduce it to Vietnamese readers through the following brief transalation…..

Tóm tắt: “Một trăm năm sau, tình tiết trong vụ Ota Benga vẫn còn là một minh họa điển hình của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc lan tràn khắp New York vào thời đó”. Đó là một nhận định, một kết luận trong bài báo “Vụ bê bối ở vườn thú” của Mitch Keller trên tờ New York Times ngày 06 Tháng 08 năm 2006. PVHg’s Home xin giới thiệu bài báo đó với độc giả Việt Nam thông qua bản lược dịch sau đây….. Tiếp tục đọc