An Eastern Scholar Criticised Darwin / Một học giả Đông Phương phê phán Darwin

6 (1) copy

Abstract: In the early of 20th century, while Darwin’s Theory of Evolution was believed and supported by western biologists and racists, there was an eastern scholar who strongly criticised Darwin. According to him, Darwin was wrong when viewing the struggle for survival as an uniquely indispensable law of evolution. PVHg’s Home would like to introduce who he is and how his arguments are.

Tóm tắt: Trong những năm đầu của thế kỷ 20, trong khi Thuyết Tiến hóa của Darwin được tin tưởng và ủng hộ bởi các nhà sinh học và những kẻ phân biệt chủng tộc ở Tây Phương, đã có một học giả Đông Phương mạnh mẽ phê phán Darwin. Theo học giả này, Darwin đã sai lầm khi coi đấu tranh sinh tồn như một định luật bắt buộc duy nhất của tiến hóa. PVHg’s Home xin giới thiệu người đó là ai và luận cứ của ông như thế nào. Tiếp tục đọc