Khoa học công nghệ và “sĩ, nông, công, thương” thời hiện đại

2014.04.23 (4)

Khoa học công nghệ và “sĩ, nông, công, thương” thời hiện đại

By Trương Văn Tân

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” (Biết thôi chưa đủ, ta phải áp dụng. Quyết tâm thôi chưa đủ, ta phải làm) (J. W. von Goethe) Tiếp tục đọc