“Pho Phai Gai Luong” / “Phố Phái Gái Lương”

Several decades ago, a verse was spread in the world of Vietnamese painters: “Pho Phai Gai Luong” – Bui Xuan Phai’s paintings of Hanoi old streets were the most beautiful, and Tran Dong Luong’s paintings of young ladies were the most enchanting. Some people said it was wrong, the verse was actually “Pho Phai Gai Lien”, not “Pho Phai Gai Luong”. So what was the truth?

Cách đây vài chục năm, giới hội họa Việt Nam lan truyền nhau một câu ca: “Phố Phái Gái Lương” – tranh phố cổ Hà-nội của Bùi Xuân Phái là đẹp nhất, tranh thiếu nữ của Trần Đông Lương là mê hồn nhất. Một số người bảo không phải thế, câu ca ấy thực ra là “Phố Phái Gái Liên”, chứ không phải “Phố Phái Gái Lương”. Vậy đâu là sự thật?  Tiếp tục đọc