MISSING LINK? Những mắt xích bị mất tích trong sơ đồ tiến hóa?

missing links (19) copy

Abstract: There is an academic concept which has been applied to social life, resulting so much misery to human kind. That’s what is called the “missing link”, originated from Darwin’s Theory of Evolution. The painful history of Aborigines in Australia shows that “missing link” is a lie!
Tóm tắt: Có một khái niệm học thuật đã được áp dụng vào đời sống xã hội, gây nên biết bao đau thương cho con người. Đó là cái được gọi là “những mắt xích bị mất tích”, bắt nguồn từ Thuyết Tiến hóa của Darwin. Lịch sử đau thương của người thổ dân ở Úc cho thấy “những mắt xích bị mất tích” là một lời nói láo! Tiếp tục đọc