18.06.2019 Seminar at IBT / Hội thảo tại Viện CN Sinh học

Click vào hình để xem với kích thước lớn hơn

PASTEUR and GOD / PASTEUR và CHÚA

 

1

Abstract: Creationism believes in God’s creation. Evolutionists deny creationism and theorize that life arises spontaneously from non-living molecules and then evolves into today’s living things. But Pasteur’s famous experiments in 19th century gave a death blow to evolutionist’s theory of spontaneous generation and therefore automatically supported creationism. That is one of the most interesting stories in the history of science.
Tóm tắt: Thuyết Sáng tạo tin vào sự sáng tạo của Chúa. Các nhà Tiến hóa luận phủ nhận Thuyết Sáng tạo và lý luận rằng sự sống nẩy sinh tự phát từ những phân tử không sống rồi tiến hóa thành sinh vật ngày nay. Nhưng những thí nghiệm nổi tiếng của Pasteur trong thế kỷ 19 đã giáng một đòn phủ đầu vào lý thuyết sinh vật hình thành tự phát của tiến hóa luận và do đó tự động ủng hộ Thuyết Sáng tạo. Đó là một trong những câu chuyện thú vị nhất trong lịch sử khoa học. Tiếp tục đọc