Shakespeare’s quote for Today 05 March 2021

Paradise on Earth / Thiên đường trên trái đất

Is there a paradise on Earth? Yes, there is. Where everyone loves each other, there the paradise exists. Where people live with loving bustling music and renounce hatred, there the paradise is present. Enjoy the beauty and love each other!

Có thiên đường trên trái đất không? Có! Ở đâu mọi người yêu thương lẫn nhau, ở đó có thiên đường. Ở đâu mọi người sống với âm nhạc rộn ràng yêu thương và từ bỏ hận thù, ở đó thiên đường có mặt. Hãy hưởng thụ cái đẹp và yêu thương lẫn nhau!

 

All We Need Is Love / Tình Yêu Thương là Tất Cả!

I’ve been asked sometime why I believe in God. My answer is simple. It’s because God is Love, without love we cannot live. The above video will show how important love is in our life and why people who have much love within them often are believers…

Có người hỏi tôi: Tại sao bạn tin vào Chúa? Tôi trả lời đơn giản vì Chúa là Tình yêu thương, không có tình yêu thương chúng ta không thể sống được. Video trên sẽ nói với bạn tình yêu thương quan trọng như thế nào trong cuộc sống và tại sao những người giàu lòng yêu thương thường tin vào Chúa… Tiếp tục đọc