Paradise on Earth / Thiên đường trên trái đất

Is there a paradise on Earth? Yes, there is. Where everyone loves each other, there the paradise exists. Where people live with loving bustling music and renounce hatred, there the paradise is present. Enjoy the beauty and love each other!

Có thiên đường trên trái đất không? Có! Ở đâu mọi người yêu thương lẫn nhau, ở đó có thiên đường. Ở đâu mọi người sống với âm nhạc rộn ràng yêu thương và từ bỏ hận thù, ở đó thiên đường có mặt. Hãy hưởng thụ cái đẹp và yêu thương lẫn nhau!