Gene hành vi, có không? (Is there a behavioural gene?)

animal,music,animals,art,rats,cute-8a0f2b770c9860b556ad7ce1bf281a66_hAbstract: All genes we know today are physical genes – genes which explain only the hereditariness of physical characters. One of the biggest question to the modern biology is: are mental features hereditary and are there genes taking responsibility for the heredity of mental features? In other words, is there a behavioural gene?  (Tất cả các gene hiện nay chúng ta biết đều là gene thể chất – những gene chỉ giải thích được các đặc trưng di truyền thể chất. Một câu hỏi lớn đối với sinh học hiện đại là: yếu tố tinh thần có được quyết định bởi gene hay không? Nói cách khác, có gene hành vi hay không?) (Bài đã đăng trên Khoa học & Đời sống từ năm 2005). Tiếp tục đọc