Evolutionists’ Fear / Nỗi sợ hãi của giới tiến hóa

The asymmetry of living molecules is one of the unresolvable problems for evolution. Evolutionists feel uneasy with it and fear it. They have been trying for centuries to overcome it, but only failure and hopelessness they receive. Why? Because the asymmetry is a natural law of life that evolutionists don’t know why…

Tính bất đối xứng của sự sống là một trong những bài toán không có lời giải của thuyết tiến hóa. Giới tiến hóa khó chịu với nó và sợ nó. Trong nhiều thế kỷ họ đã cố gắng vượt qua thách đố đó, nhưng chỉ nhận được thất bại và vô vọng. Tại sao vậy? Vì tính bất đối xứng là một định luật tự nhiên của sự sống mà giới tiến hóa không biết tại sao… Tiếp tục đọc

“The Universe is Asymmetric” / “Vũ trụ là bất đối xứng”

In 19th century, Louis Pasteur declared: “The universe is asymmetric and I am persuaded that life, as it is known to us, is a direct result of the asymmetry of the universe or of its indirect consequences. The universe is asymmetric”[1]. Physics in 20th century had proved Pasteur’s prediction was totally right asymmetry is a universal law of nature…

Trong thế kỷ 19, Louis Pasteur tuyên bố: “Vũ trụ bất đối xứng và tôi tin rằng sự sống, như chúng ta đã biết, là kết quả trực tiếp của tính bất đối xứng của vũ trụ hoặc hệ quả gián tiếp của nó. Vũ trụ là bất đối xứng”. Vật lý thế kỷ 20 đã chứng tỏ dự đoán của Pasteur là hoàn toàn đúng tính bất đối xứng là một định luật phổ quát của tự nhiên… Tiếp tục đọc

Emmy Noether, người đàn bà giúp Einstein hoàn thiện Thuyết Tương Đối Tổng Quát

(Bài đã đăng trên Khoa Học & Tổ Quốc Số Tết Tân Mão 2011)

N ếu Newton vĩ đại nhờ đã đứng trên vai những người khổng lồ thì Amalie Emmy Noether cũng vô cùng vĩ đại vì bà đã nâng trên đôi vai phụ nữ yếu ớt của mình hai người khổng lồ của thế kỷ 20 – Albert Einstein và David Hilbert!

Ai cũng biết Einstein là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất của mọi thời đại, và Hilbert cũng được coi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng ít người để ý rằng Emmy Noether là người phụ nữ được tạo hoá sinh ra để giúp đỡ trực tiếp cho David Hilbert và gián tiếp cho Albert Einstein trong việc xây dựng Phương Trình Trường Hấp Dẫn (Field Equation of Gravity) – phương trình cốt lõi làm nên Thuyết Tương Đối Tổng Quát (General Theory of Relativity), một lý thuyết được Einstein công bố vào năm 1916 và đã trở thành một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Tiếp tục đọc