Video: “Who Created The Creator? Ai tạo ra Đấng Sáng Tạo?

Those who do not believe in the Creator are very satisfied when asking: Who made the Creator? But in the eyes of those who penetrated Gödel’s Theorem, that question is an absurd, meaningless, naive, childish question, ignorant of cognitive logic and Gödel’s Theorem…

Những người không tin vào Đấng Sáng Tạo rất đắc chí khi hỏi: Ai tạo ra Đấng Sáng Tạo? Nhưng dưới con mắt của những người thấm nhuần Định lý Gödel, câu hỏi ấy là một câu hỏi vô lý, vô nghĩa, ngây thơ, ấu trĩ, kém hiểu biết về logic nhận thức, không biết gì về Định lý Gödel …