Hawking: Who Created God? Hawking: Ai tạo ra Chúa?

Recently I was surprised to learn that Stephen Hawking also asked the question “Who created God?” – a very illogical question. Since Hawking was a scientist with great influence, both positively and negatively, there needs to be a decisive answer, once and for all, to that question.

1

Gần đây tôi rất ngạc nhiên khi biết Stephen Hawing cũng hỏi câu hỏi “Ai tạo ra Chúa?” – một câu hỏi rất phi logic. Vì Hawking là một nhà khoa học có ảnh hưởng lớn, cả ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực, nên cần phải có một câu trả lời quyết định, một lần và mãi mãi, cho câu hỏi đó.

Tiếp tục đọc