Eddington’s Quote for Today 03/03/2021

Short Comment:

Thuyết Tiến hóa là một học thuyết trái với Định luật Entropy – Định luật 2 của Nhiệt Động lực học – vì theo thuyết này, vật chất ngày càng có tổ chức cao hơn, tức là ngày càng có trật tự cao hơn, trong khi Định luật Entropy nói rằng vật chất ngày càng vô trật tự hơn.

Quotes For Today / Trích dẫn cho hôm nay 02/03/2021

Câu nói bất hủ này dẫn từ một trong các tích truyện hay nhất của Kinh Thánh Tân Ước. Cụ thể, đó là câu 29 chương 20 của sách Phúc Âm theo Thánh Giô-an. Tích truyện ấy như sau:

3 ngày sau khi Chúa Giê-su bị bức hại – bị đóng đinh trên thập giá – Chúa đã sống lại (Phục Sinh). Chúa đã hiện ra với các môn đệ, nhưng lúc ấy vắng mặt ông Tô-ma. Các môn đệ sau đó đã nói với ông Tô-ma rằng “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su hiện ra, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa với Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh mới tin. Phúc cho ai không thấy mà tin!”.