Molecular Biology Rejects Evolution / Sinh học phân tử bác bỏ thuyết tiến hoá

 

Nguồn video:

https://www.dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/xac-suat-su-song-co-the-hinh-thanh-tu-phat-theo-thuyet-tien-hoa-la-nho-den-khong-tuong.html