Searching a dark room for a black cat / Tìm con mèo đen trong buồng tối

Abstract: What is time? Is it a part of objective reality? Or is it an illusion? Time used to be considered as a part of the gigantic fabric called space-time. That means time is a part of Nature – time is something material, substantial like other matters. But now, many scientists, including some prestigious ones,  think time is only an illusion. The story “Searching a dark room for a black cat” will say what the truth is (Thời gian là gì? Phải chăng nó là một phần của hiện thực khách quan? Hay nó chỉ là một ảo ảnh? Thời gian từng được xem như một bộ phận của cái công xương vĩ đại có tên là không-thời-gian. Có nghĩa rằng thời gian là một bộ phận của Tự Nhiên – thời gian là một cái gì đó mang tính vật chất như các vật chất khác. Nhưng hiện nay nhiều nhà khoa học, bao gồm cả  một số người có uy tín nhất, nghĩ thời gian chỉ là một ảo ảnh. Câu chuyện “Tìm con mèo đen trong buồng tối” sẽ nói sự thực là gì).  Tiếp tục đọc