Những kỹ sư đầu tiên của Đông Dương (First Engineers in Indochina)

Concours d'ingenieurs indochinois 1943 (1)Concours Professionnel pour le recrutement d’Ingénieurs indochinois 1943
Thưa quý độc giả,
Tôi xin công bố một tài liệu lưu trữ của gia đình, nhưng có liên quan đến lịch sử văn hóa và xã hội Việt Nam trước 1945. Đó là:
Kết quả kỳ thi chuyên môn để xét bổ nhiệm kỹ sư ở Đông Dương năm 1943 (Concours Professionnel pour le recrutement d’Ingénieurs indochinois 1943).
Thực tế ở Việt Nam trước năm 1943 đã có những nhà chuyên môn người Việt Nam có trình độ kỹ sư cùng làm việc với người Pháp trong việc thiết kế thi công các công trình kiến trúc, cầu cống, đê điều,… Nhưng những nhà chuyên môn người Việt này chưa được gọi là kỹ sư, mà chỉ được gọi là các “nhân viên kỹ thuật” (agents techniques), để đảm bảo những người này phải làm việc dưới sự lãnh đạo của các kỹ sư người Pháp. Nhưng từ 1940 trở đi, do Mặt trận Bình dân ở Pháp thắng thế, nhà nước Pháp ở Việt Nam lúc ấy cũng muốn nới rộng dân chủ nên đã tổ chức thi tuyển để làm căn cứ chính thức bổ nhiệm danh hiệu kỹ sư cho các nhà chuyên môn người Việt đủ tiêu chuẩn. Vì thế, đây là kỳ thi bổ nhiệm kỹ sư đầu tiên ở Việt Nam. Tiếp tục đọc