Pasteur’s Benevolence / Lòng từ tâm của Pasteur

Émile Roux, the closest collaborator of Louis Pasteur, once said: “The work of Pasteur is admirable; it shows his genius, but it must have been experienced intimately to know all the goodness of his heart”. That’s what you should know about the man who was called the benefactor of humanity.

0

Émile Roux, cộng sự thân cận nhất của Louis Pasteur, từng nói: “Sự nghiệp của Pasteur thật đáng khâm phục; nó cho thấy thiên tài của ông, nhưng phải trải qua thâm tình mới biết hết được cái tâm thiện của ông”. Đó là điều bạn nên biết về người được mệnh danh là ân nhân của nhân loại.

Tiếp tục đọc