On The Undecidability / Về Cái Bất khả Quyết định

When living, professor Tạ Quang Bửu once said to professor Phan Đình Diệu: “The right of mathematics must be found outside mathematics”. In another occasion, he also said to professor Hoàng Xuân Sính: “Between the right and the wrong, there are still the indecidable things”. These stories show how Gödel’s Theorem had penetrated into Vietnam in the early days…

Lúc sinh thời, GS Tạ Quang Bửu có lần nói với GS Phan Đình Diệu: “Cái đúng của toán học phải tìm ở bên ngoài toán học”. Một dịp khác, ông cũng nói với GS Hoàng Xuân Sính: “Giữa cái đúng và cái sai, còn có những cái không thể quyết định được”. Những câu chuyện đó cho thấy Định lý Gödel đã xâm nhập vào Việt Nam trong những ngày đầu tiên như thế nào… Tiếp tục đọc